REGLAMENT DEL TAXI

ÍNDEX
TÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS
CAPÍTOL I. Objecte, àmbit d’aplicació i principis generals ………………………. 4
Article 1. Objecte ………………………………………. ………………………………………….. ……………. 4
Article 2. Àmbit d’aplicació …………………………………….. ……………………………………… 4
Article 3. Definicions ………………………………………. ………………………………………….. ……. 4
Article 4. Principis generals ……………………………………… ……………………………………… 4
Article 5. Naturalesa del servei i normativa aplicable ………………………………….. ………. 5
Article 6. Règim administratiu de les llicències …………………………………… …………….. 5
CAPÍTOL II. Administració competent ………………………………………… ………………. 5
Article 7. Administració competent ……………………………………… …………………………… 5
Article 8. Competències en matèria d’ordenació i gestió de l’activitat ……………. 6
CAPÍTOL III. Drets i deures de les persones usuàries ………………………………. 7
Article 9. Drets ………………………………………. ………………………………………….. ……… 7
Article 10. Deures ………………………………………. ………………………………………….. ……….. 9
TÍTOL SEGON. DE LES LLICÈNCIES
CAPÍTOL I. La llicència com a títol que habilita per a l’exercici
de l’activitat ……………………………………….. ………………………………………….. …………… 10
Article 11. Subjecció a llicència prèvia ……………………………………. ……………………………. 10
Article 12. Relació derivada de la titularitat de la llicència ………………………………… . 10
Article 13. Règim jurídic de les llicències …………………………………… …………………… 10
CAPÍTOL II. Limitació del nombre de llicències ……………………………………… …….. 11
Article 14. Determinació del nombre de llicències …………………………………… …………. 11
CAPÍTOL III. Règim de concessió i titularitat de les llicències …………………… 12
Article 15. Règim de concessió de llicències …………………………………… ……………….. 12
Article 16. Condicions essencials per a la titularitat de llicències ………………………… 12
Article 17. Condicions essencials necessàries per a l’explotació de les licencias.14 Article 18. Distribució de les llicències ……………………….. ………………………………………….. ………… 14
CAPÍTOL IV. Termini de validesa, suspensió i extinció de les llicències ………….. 15
Article 19. Termini de validesa de les llicències ………………………………….. …………………….. 15
Article 20. Suspensió de la llicència ……………………………………. ……………………………. 15
Article 21. Extinció de la llicència ……………………………………. ………………………………… 16
CAPÍTOL V. Transmissió de les llicències ……………………………………. …………………. 16
Article 22. Règim aplicable ……………………………………… …………………………………….. 16
CAPÍTOL VI. Registre de llicències ……………………………………….. ……………………….. 18

Article 23. Registre de llicències …………………………………….. ………………………………….. 18
TÍTOL TERCER. De les condicions de PRESTACIÓ DEL SERVEI CAPÍTOL I. Dels conductors o conductores …………………………….. ………………………………………….. ….. 19
Article 24. Credencial professional ……………………………………… ……………………………….. 19
Article 25. Validesa de la credencial professional i la seva renovació ……………………………… 20
Article 26. Prestació del servei pels conductors o conductores ………………….. 20
CAPÍTOL II. Dels vehicles ……………………………………….. ………………………………. 21
Article 27 Els vehicles afectes al servei: taxis ………………………………….. …………… 21
Article 28. Elements obligatoris en els taxis …………………………………… ……………….. 23
Article 29. Identificació, color i distintius dels taxis ………………………………… ………. 24
Article 30. Documentació necessària en els vehicles …………………………………… …….. 24
Article 31. Publicitat ………………………………………. ………………………………………….. ….. 24
CAPÍTOL III. De les revisions metropolitanes ………………………………………. ……….. 25
Article 32. Revisions metropolitanes ……………………………………… ………………………… 25
Article 33. Característiques de la revisió metropolitana ordinària …………………………….. 26
Article 34. Validesa de la revisió metropolitana ordinària i distintiu per a la seva acreditació. 26
Article 35. Revisions metropolitanes extraordinàries …………………………………….. …….. 26
Article 36. Requeriments ………………………………………. ……………………………………….. 26
CAPÍTOL IV. De la prestació del servei ……………………………………… ……………… 27
Article 37. Prestació del servei …………………………………….. ……………………………….. 27
Article 38. Obligació de prestar servei ……………………………………. ………………………. 27
Article 39. Inici de la prestació del servei ………………………………….. ………………….. 28
Article 40. Prestació del servei …………………………………….. ……………………………….. 29
Article 41. Finalització del servei …………………………………….. ……………………………… 30
Article 42. Altres condicions de la prestació del servei …………………………………. …. 31
Article 43. Serveis urbans especials …………………………………….. ………………………. 31
CAPÍTOL V. De l’aprofitament especial de la xarxa viària …………………………….. 32
Article 44. Aprofitament de la xarxa viària …………………………………… ………………….. 32
Article 45. Parades ………………………………………. ………………………………………….. ……… 32
CAPÍTOL VI. Les emissores de taxi ………………………………………. …………………………. 32
Article 46. Les emissores de taxi ……………………………………. ………………………………….. 32
TÍTOL QUART. DEL RÈGIM ECONÒMIC
CAPÍTOL I. Les tarifes ……………………………………… ………………………………………….. .. 33
Article 47. Les tarifes ……………………………………… ………………………………………….. …… 33
TÍTOL CINQUÈ. DE LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. Inspecció del servei …………………………………….. ………………………… 33
Article 48. Òrgan d’inspecció i personal d’inspecció …………………………………. .. 33
Article 49. Exercici de l’activitat inspectora …………………………………… ………………… 34
CAPÍTOL II. Règim sancionador ………………………………………… ………………………. 35
Article 50. Subjectes infractors ……………………………………… …………………………………….. 35
Article 51. Infraccions ………………………………………. ………………………………………….. .. 35
Article 52. Infraccions molt greus …………………………………….. …………………………….. 36
Article 53. Infraccions greus ……………………………………… …………………………………… 36
Article 54. Infraccions lleus ……………………………………… …………………………………….. 39
Article 55. Sancions ………………………………………. ………………………………………….. …… 40
Article 56. Òrgans competents ……………………………………… ……………………………….. 41
Article 57. Mesures provisionals ……………………………………… ………………………………. 41
Article 58. Procediment sancionador ……………………………………… ………………………… 42
Disposicions addicionals ………………………………………… …………………………….. 43
Primera. Nombre de llicències ……………………………………….. ……………………………………. 43
Segona. Àmbit d’aplicació ……………………………………….. ………………………………….. 43
Tercera. Mobilitat i millora de la rendibilitat del sector …………………………………… ….. 43
Quarta. Accessibilitat al servei per a tothom ……………………………………. ….. 43
Cinquena. Noves tecnologies ………………………………………… ………………………………………. 44
Sisena. Formació …………………………………………. ………………………………………….. ………. 44
Setena. Seguretat …………………………………………. ………………………………………….. ……. 44
Vuitena Mesures mediambientals ……………………………………….. …………………………….. 45
Disposicions transitòries ………………………………………… ……………………………. 45
Primera. Adequació de la titularitat de les llicències ……………………………………. ………. 45
Segona. Implantació de les impressores de rebuts i sistemes de localització ………. 45
Tercera. Requisits exigibles als administradors de persones jurídiques ………………… 46
Quarta. Normes complementàries ………………………………………… ……………………………… 46
Cinquena. Adequació dels distintius d’emissores …………………………………….. ………….. 46
Disposició derogatòria ………………………………………… ……………………………… 46
DISPOSICIONS FINALS ………………………………………… ……………………………………… 47
Primera. Revisió de l’import de les sancions …………………………………….. ……………… 47
Segona. Entrada en vigor ……………………………………….. ………………………………………… 47
NORMES COMPLEMENTÀRIES ………………………………………… ……………………………… 47
• Descans setmanal ……………………………………….. ………………………………………….. …… 47
• Horaris ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 48
• Publicitat ………………………………………… ………………………………………….. ………………. 49

TÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I. Objecte, àmbit d’aplicació i principis generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és la regulació i ordenació del servei de taxi urbà.

Article 2. Àmbit d’aplicació

• Aquest Reglament s’aplica en l’àmbit territorial de l’Entitat Metropolitana del Transport, definit en la Llei 7/1987, de 4 de

• Comprèn els termes municipals de Badalona, ​​Barcelona, ​​Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i

• També serà d’aplicació en l’àmbit territorial dels municipis que, voluntàriament i prèvia adopció dels acords pertinents, signin convenis de prestació conjunta amb l’Entitat Metropolitana del Transport per a la gestió del servei de

Article 3. Definicions

• Té la consideració de servei de taxi el transport de viatgers amb vehicles d’una capacitat de fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s’efectua per compte d’un altre mitjançant el pagament d’un

• Es consideren serveis urbans els que transcorren íntegrament per sòl urbà i urbanitzable i els dedicats exclusivament a comunicar sòls urbans i urbanitzables d’un mateix terme municipal. També tenen la consideració de serveis urbans de taxi els que es presten íntegrament en àmbits metropolitans o en els propis de les àrees territorials de prestació conjunta establerts a aquest efecte. Els termes sòl urbà i sòl urbanitzable s’han d’entendre definits d’acord amb la legislació urbanística.

• Es consideren serveis interurbans els que no estan compresos en la definició de l’apartat

Article 4. Principis generals

D’acord amb la Llei del sector, l’exercici de l’activitat queda subjecta als següents principis:

• La intervenció administrativa, fonamentada en la necessària garantia d’interès públic per a la consecució d’un nivell òptim de qualitat en la prestació del

• L’equilibri econòmic de l’activitat i la suficiència del servei, que es concreta en la limitació del nombre de llicències i l’establiment de tarifes

• La universalitat, l’accessibilitat, la continuïtat i el respecte dels drets dels

Article 5. Naturalesa del servei i normativa aplicable

• El servei de taxi té la consideració de transport de viatgers d’interès públic, l’exercici del qual es realitza per particulars i com a tal queda subjecte a l’ordenació del sector mitjançant les lleis i reglaments autonòmics d’aplicació i al present Reglament

• Constitueix específicament la normativa del sector la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i els reglaments dictats en el seu desenvolupament i, de forma especial, aquest Reglament.

• Així mateix seran aplicables, en tant no s’oposin a la Llei 19/2003, la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i el seu Reglament, aprovat per Decret 319/1990 , de 21 de desembre, o les normes que els

• També és aplicable, en tant no s’oposi a la Llei 19/2003, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, especialment els articles 103 i següents que regulen els supòsits d’ordenació sectorial subjecta a autoritzacions reglamentades i els articles 71 i següents referents a les llicències i

• En relació amb la publicitat exterior i interior del vehicle seran aplicables la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de publicitat dinàmica a Catalunya; el Decret 23/2002, de 22 de gener, que desenvolupa el procediment per a l’obtenció de llicències per a l’exercici de la publicitat dinàmica; les ordenances municipals sobre la matèria i el que estableix aquest

• Finalment, en tot allò que es refereix a l’activitat administrativa derivada de l’execució d’aquest Reglament, s’aplicarà la normativa vigent sobre règim local i sobre procediment administratiu comú.

Article 6. Règim administratiu de les llicències

La prestació del servei urbà de taxi resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la llicència que habilita la persona titular per a cadascun dels vehicles destinats a fer aquesta activitat.

CAPÍTOL II. Administració competent
Article 7. Administració competent

• Correspon a l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), segons disposa l’article 16.1 d) de la Llei 7/1987, de 4 d’abril, l’exercici de les facultats d’intervenció administrativa en els serveis de transport públic de viatgers en automòbil .

• Totes les competències i funcions de l’EMT en l’àmbit de transport de viatgers referit en l’apartat anterior són exercides mitjançant l’Institut Metropolità del Taxi, organisme autònom de caràcter administratiu de l’Entitat, amb excepció d’aquelles que, segons els seus estatuts o les lleis, quedin reservades als òrgans de govern de la

Article 8. Competències en matèria d’ordenació i gestió de l’activitat

• Correspon a l’EMT l’atorgament de llicències de taxi per prestar el servei dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, així com autoritzar la transmissió i l’atorgament de la credencial

• L’ordenació de l’activitat per part de l’EMT comprèn, d’acord amb la Llei i en l’àmbit de les seves competències, les actuacions següents:

1. La reglamentació de l’activitat, de les condicions tècniques de la base material, de les condicions i modalitats de la prestació, dels vehicles i el seu equipament, i de tots els mitjans materials afectes al servei, sense perjudici de l’homologació que correspon als organismes

1. La reglamentació de les relacions dels prestadors del servei amb els usuaris, els seus drets i deures i el règim de tarifes

1. La reglamentació del règim de llicències, les condicions inherents a aquestes, el seu contingut, naturalesa, abast i facultats,la seva màxima limitació, el règim de transmissió, la definició dels requisits dels subjectes autoritzats i la seva relació jurídica amb l’administració i el règim de caducitat i resolució de les

1. La regulació del règim sancionador, desenvolupant i concretant els tipus d’infraccions i sancions prèviament establerts per la

1. L’aprovació, mitjançant ordenança fiscal, dels tributs que graven la transmissió de llicències, l’activitat administrativa de l’EMT i la prestació del servei, de conformitat amb el que preveu la Llei del Taxi i en la Llei d’Hisendes

• Per dur a terme aquesta ordenació, l’EMT podrà aprovar, en forma d’annexos integrants d’aquest Reglament, previ informe del Consell Català del Taxi, les Normes Complementàries que siguin necessàries que es referiran, entre d’altres, a les matèries següents:

1. Descans

1. Autorització de vehicles per a la seva aplicació al servei metropolità del

1. Condicions dels elements

1. Serveis especials o

1. Torns diaris de prestació del servei, el seu horari, la forma d’adscripció i els seus

1. Model de rebut acreditatiu de la prestació del servei i pagament del

• L’actuació de l’EMT, mitjançant l’IMET, s’executa pels mitjans jurídics establerts amb caràcter general i específicament pels següents:

1. Instruccions i procediments administratius per a la millor interpretació i aplicació del

1. Ordres individuals de mandat i de prohibició, quan estiguin previstes en el

1. Actes administratius d’aplicació del

CAPÍTOL III. Drets i deures de les persones usuàries

Article 9. Drets

Les persones usuàries tenen, en relació al servei de transport regulat en aquest Reglament, a més dels drets de caràcter general reconeguts en la legislació de defensa dels consumidors i usuaris, els drets següents:

• Rebre el servei en condicions bàsiques d’igualtat, no-discriminació, qualitat, seguretat i preferència dins del torn de

• Conèixer el número de la llicència i les tarifes aplicables al servei, documents que han d’estar situats en un lloc visible de l’interior del vehicle.

• Transportar equipatges de la manera que es determina en aquest Reglament. En aquest sentit, les persones usuàries tenen dret que la persona que presta el servei reculli l’equipatge des de la part lateral del vehicle i el situï en l’espai d’aquest destinat al

• Obtenir un rebut o factura on constin el preu, l’origen i la destinació del servei, la data, el número d’identificació fiscal del titular de la llicència, el número de la llicència i la matrícula del vehicle, i que acrediti que s’ha satisfet el preu de

• Escollir el recorregut que consideri més adequat o, en cas que no s’exerciti aquest dret, que el servei es realitzi per l’itinerari previsiblement més curt tenint en compte tant la distància com el temps estimat de prestació del

• Requerir que no es fumi a l’interior del vehicle.

• Rebre el servei amb vehicles que disposin de les condicions necessàries quant a higiene i estat de conservació, tant exterior com

• Sol·licitar que s’apagui o es disminueixi el volum del receptor de ràdio o altres aparells d’imatge i so que es trobin instal·lats a l’interior del vehicle, inclosa, si fos el cas, l’emissora de radioaficionat, excepte el sistema de connexió per a la emissora de taxi del qual únicament es tindrà dret a demanar que es baixi el

• Accedir i baixar dels vehicles en les condicions de confortabilitat i seguretat necessàries. En aquest sentit, tenen dret a rebre l’ajuda del prestador del servei, per pujar o baixar del vehicle, les persones amb mobilitat reduïda o les persones que vagin acompanyades per nens ia carregar els aparells que aquestes necessitin per al seu desplaçament, com poden ser cadires de rodes o cotxes de nen destinades a aquest

• Sol·licitar que s’encengui el llum interior dels vehicles quan es faci fosc, tant per accedir o baixar del vehicle com en el moment d’efectuar el pagament de l’

• Pujar o baixar del vehicle en llocs on quedi suficientment garantida la seguretat dels usuaris i de tercers, la correcta circulació i la integritat del vehicle.

• Rebre canvi amb motiu del pagament del preu del servei fins a l’import fixat en aquest

• Escollir, en les parades de taxi, el vehicle amb el qual es desitja rebre el servei, llevat que, per motius d’organització o fluïdesa del servei, existeixi un sistema de torns relacionat amb l’espera prèvia dels vehicles o la incorporació dels vehicles a la circulació general estigui limitada al primer vehicle de la en tots els casos, el dret d’escollir s’ha de justificar per circumstàncies objectives com ara l’aire condicionat en el vehicle, l’estat de conservació i la neteja correcta d’aquest o el sistema de pagament del servei.

• Transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d’assistència a persones amb mobilitat

• Ser atesos durant la prestació del servei amb la correcció adequada per part del

• Formular les reclamacions que estimin convenients en relació amb la prestació del

• Obrir i tancar les finestres del darrera i requerir l’obertura o el tancament dels sistemes de climatització dels quals els vehicles estiguin proveïts, fins i tot baixar del vehicle -sense cost de l’usuari-, si en requerir la posada en funcionament del sistema d’aire condicionat o de climatització, a l’inici del servei, aquest no funcionés.

• Expressar-se en les comunicacions amb el conductor en qualsevol de les llengües oficials en l’àmbit d’aplicació d’aquest

Article 10. Deures

Es consideren obligacions de les persones usuàries les següents:

• Pagar el preu del servei segons el règim de tarifes Aquesta obligació es realitzarà en la forma que més faciliti la rapidesa del mateix.

• Tenir un comportament correcte durant el servei, sense interferir en la conducció del vehicle ni realitzar aquells comportaments que puguin considerar molestos o ofensius o que puguin implicar perill tant per al vehicle com per als seus ocupants i per a la resta de vehicles o usuaris de la via pública.

• Vetllar per un comportament correcte dels menors que utilitzin el servei, especialment en relació amb comportaments molestos que puguin implicar perill o que puguin implicar el deteriorament d’elements del vehicle.

• Utilitzar correctament els elements del vehicle i no manipular-los ni produir cap deteriorament o destrucció d’aquests, incloent la prohibició de menjar o beure a l’interior del vehicle sense autorització prèvia del

• No introduir en el vehicle objecte o material que pugui afectar la seva seguretat o el seu correcte

• Respectar les instruccions del conductor durant el servei, sempre que no resultin vulnerats cap dels drets reconeguts en l’article

• Obtenir la prestació segons l’ordre de petició.

• No seleccionar, a les parades de taxi, el prestador del servei sense motius

• Comunicar el destí del servei a l’inici de la forma més precisa

• No sol·licitar l’accés o la baixada del vehicle en llocs on no estigui garantida la

• Respectar la prohibició de no fumar en el vehicle.

• Permetre de col·locar l’equipatge o embalums que porti a l’espai del vehicle destinat a aquest efecte, si per les seves dimensions donen dret al cobrament de suplements tarifaris o si, tot i que no donin dret al dit cobrament, per les seves característiques o naturalesa puguin embrutar , deteriorar o ocasionar dany als seients del vehicle.

TÍTOL SEGON. DE LES LLICÈNCIES

CAPÍTOL I. La llicència com a títol que habilita per a l’exercici de l’activitat

Article 11. Subjecció a llicència prèvia

• Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat per aquest Reglament, es requereix l’obtenció prèvia de la llicència, la qual habilita per a l’exercici de l’activitat de transport de viatgers en les condicions fixades en aquest Reglament i la resta de disposicions
• Cada llicència de taxi tindrà un únic titular i estarà referida a un vehicle concret, havent de constar la matrícula, el número de bastidor i la resta de dades que es considerin necessaris per a la seva identificació.

• Les llicències de taxi habiliten per al transport de viatgers en vehicles de cinc places, inclòs el Excepcionalment i atenent a les circumstàncies relacionades amb les prestacions, les característiques del vehicle, l’accessibilitat que té per a persones amb mobilitat reduïda i les característiques de la zona geogràfica i del mateix servei, així com als requisits i condicionants que s’estableixen mitjançant norma complementària, elaborada previ informe del Consell Català del Taxi, es podrà autoritzar la prestació del servei en vehicles de fins a nou places.

• En l’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Reglament, únicament podran iniciar i prestar el servei de taxi les llicències atorgades per l’EMT, sense perjudici del que es disposa en l’article 22 de la Llei del

Article 12. Relació derivada de la titularitat de la llicència

• L’accés a la titularitat d’una llicència comporta l’obligació del titular de prestar el servei d’acord amb la normativa sectorial que estigui vigent en cada

• L’ordenació del servei per part de l’EMT, en cap cas, el fa responsable dels danys causats a tercers pels subjectes autoritzats o dels que se’n derivin de la no-prestació de l’

Article 13. Règim jurídic de les llicències

L’accés a la titularitat de llicències comporta el règim jurídic següent:

• Les llicències s’atorguen en base al compliment dels requisits que la Llei del Taxi o el present Reglament exigeixin al subjecte

• El silenci administratiu en les sol·licituds de transmissió és

• Les llicències poden ser explotades personalment pel seu titular o mitjançant la contractació de conductors

• La manca d’exercici de l’activitat, en la forma que preveu aquest Reglament, comportarà la resolució de la

• La pèrdua de qualsevol dels requisits o l’incompliment de les condicions previstes en els articles 16, 17 i 32 d’aquest Reglament comportarà la resolució de la llicència que es durà a terme mitjançant expedient amb audiència prèvia del

• Així mateix, procedirà la resolució quan, sense la preceptiva autorització de l’EMT, es realitzi qualsevol tipus d’acte translatiu o dispositiu de domini sobre la llicència o, en qualsevol altra forma, es faci una cessió d’ús de la mateixa contravenint el que preveu la Llei o en aquest

CAPÍTOL II. Limitació del nombre de llicències

Article 14. Determinació del nombre de llicències

• Correspon a l’EMT la fixació, en cada moment, del nombre màxim de llicències d’Est vindrà determinat per la necessitat de garantir la suficiència del servei en condicions òptimes per als ciutadans, sense perjudici de la garantia de rendibilitat econòmica dels operadors.

• La creació de noves llicències, indefinides o estacionals, o la reducció de les existents exigirà la tramitació d’un expedient que acrediti la necessitat i conveniència de la decisió, atenent principalment als següents factors:

1. El nivell d’oferta de servei de taxi

1. El nivell de demanda de servei de taxi

1. El tipus, extensió i creixement dels nuclis urbans (residencial, turístic, industrial, etc.) de l’àmbit territorial d’aplicació d’aquest

1. Les activitats comercials, industrials, turístiques o d’altra índole que es desenvolupin en l’àmbit territorial d’aplicació i que puguin generar demandes específiques de servei de

1. L’existència d’infraestructures de servei públic vinculades a la sanitat, ensenyament, serveis socials, espais d’oci i les activitats lúdiques i esportives, els transports o altres factors que tinguin incidència sobre la demanda de serveis de

1. El grau de cobertura, mitjançant serveis de transport públic, de les necessitats de mobilitat de la població.

1. Les directives Nacionals, els Plans Directors i els Plans Específics que s’elaborin en el desenvolupament de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de

• La tramitació de l’expedient s’acomodarà a les normes d’aprovació de les ordenances locals i exigirà un estudi previ que s’ha d’ajustar, si és possible, als criteris de ponderació dels factors als quals fa referència l’apartat 2 anterior, d’acord amb el que determini, amb caràcter general, el Consell Català del Taxi, i amb audiència de les organitzacions representatives i sindicats del sector, de les organitzacions de consumidors i usuaris del territori, dels ajuntaments de l’àmbit territorial i del departament competent en matèria de transport de la Generalitat de Catalunya, que també haurà d’emetre un informe sobre la mesura

Capítol III. Règim d’atorgament i titularitat de llicències
Article 15. Règim d’atorgament de llicències

• L’atorgament de llicències es realitzarà conforme als principis i regles establerts en la Llei 19/2003, en aquest Reglament i d’acord amb els procediments administratius que es dictin en aplicació d’aquest.

• Les llicències de nova creació seran atorgades per l’EMT a les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits per a la seva obtenció, mitjançant concurs. Per a aquest supòsit, l’EMT aprovarà les bases de les convocatòries de concursos en els quals es determinarà el procediment a seguir i els mèrits a valorar per a les adjudicacions que, en tot cas, han de garantir els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, lliure concurrència i no-discriminació. Tindran preferència per a l’atorgament les persones que, en el moment de la convocatòria, prestin servei com a assalariats de llicències metropolitanes, amb una antiguitat superior a un any.

• Les persones interessades a obtenir una llicència hauran de demanar-ho mitjançant una sol·licitud en la qual s’haurà d’acreditar la concurrència dels requisits exigits i passaran a integrar la llista d’

• El procediment d’atorgament per concurs tindrà un tràmit d’audiència perquè els interessats i les organitzacions del sector puguin al·legar el que considerin adequat en defensa dels seus

• La transmissió de llicències preexistents s’autoritzarà conforme al que estableix l’article 22 d’aquest

Article 16. Condicions essencials per a la titularitat de llicències

• L’accés a la titularitat de les llicències queda sotmès al compliment de les següents condicions:

1. Ser persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat; de nacionalitat espanyola o bé la d’un país estranger amb el qual, en virtut del que estableixen els tractats o els convenis internacionals subscrits per l’Estat Espanyol, no sigui exigible aquest requisit, o que tingui les autoritzacions o permisos de treball que, de acord amb la legislació sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya, resultin suficients per emparar l’activitat de transport en nom

1. Acreditar la titularitat del vehicle, que compleixi el que estableixen els articles 27, 28, i 29 d’aquest Reglament, en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, renting o qualsevol altre règim admès per la normativa

1. Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establerts per la legislació

1. En el cas de les persones físiques, estar en possessió del permís de conduir corresponent vigent, del certificat habilitant definitiu de la Generalitat de Catalunya i de la corresponent credencial professional atorgada per la

1. En el cas de les persones jurídiques o en el de les persones físiques que siguin titulars d’una altra llicència, que els conductors que vagin a prestar el servei estiguin en possessió del permís de conduir corresponent vigent, del certificat habilitant en vigor i de la corresponent credencial professional atorgada per la

1. Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin produir amb motiu de la prestació del servei en els termes que preveu la normativa

18. No sobrepassar, amb la llicència que es pretén obtenir, el nombre màxim de llicències que s’especifica a l’article 1

18. No ser titular d’una altra llicència de taxi en el cas que s’hagi arribat al límit del percentatge establert a l’article 2.

1. Acreditar la disposició d’un local, apte per al desenvolupament de les activitats relacionades amb la gestió i l’explotació de les mateixes, així com per a l’aparcament dels vehicles quan així sigui exigible segons la normativa

• En el cas de les persones jurídiques, a més, caldrà acreditar la seva personalitat, els seus estatuts i posteriors modificacions, la inscripció en el registre públic corresponent, la identificació dels seus socis mitjançant el llibre de registre actualitzat i dels seus representants legals o integrants de seus òrgans d’administració, i hauran d’estar, si s’escau, al corrent de presentació de les preceptives comptes anuals. L’administrador de la persona

jurídica o, si no, el conseller delegat, haurà d’estar en possessió de la credencial professional especial de l’EMT prevista a l’article 24 d’aquest Reglament.

• L’EMT, en qualsevol moment, podrà comprovar el compliment continuat i permanent d’aquestes

Article 17. Condicions essencials necessàries per a l’explotació de llicències

L’explotació de les llicències queda sotmesa al compliment de les següents condicions:

• El titular de la llicència haurà de començar a prestar el servei amb el vehicle aplicat a la mateixa en el termini de 10 dies naturals comptats des de la data d’obtenció de la titularitat d’aquesta. En el supòsit de no poder complir amb aquest requisit, per força major, el titular haurà, abans de vèncer el termini, sol·licitar una pròrroga a l’EMT que podrà autoritzar-la, per una sola vegada, per un termini màxim de 10 dies

• El titular de la llicència haurà de prestar el servei personalment o mitjançant la contractació de conductors assalariats. En aquest últim cas, les persones contractades han de tenir el certificat habilitant en vigor per a l’exercici de la professió, provisional o definitiu; i la credencial professional atorgada per la Queda expressament prohibida l’explotació de la llicència mitjançant el seu arrendament, cessió d’ús o sota qualsevol de les formes descrites a l’article 13.6 d’aquest Reglament.

• El titular de la llicència haurà d’assegurar la prestació continuada del Es considera que la prestació del servei es realitza de forma continuada quan cada llicència tingui assignat el nombre necessari de conductors per assegurar el servei efectiu durant, com a mínim, vuit hores al dia i no es deixi de prestar el servei, sense causa justificada, durant més de 30 dies consecutius o 60 dies alterns en un any.

• El conductor d’un vehicle taxi, tant si és el titular com el familiar o l’assalariat, haurà de poder acreditar durant la prestació del servei que es troba autoritzat per a la conducció del L’acreditació es realitzarà mitjançant el corresponent carnet de taxista en el qual, més de les dades identificatives personals, figurarà la llicència o llicències per a les quals estigui autoritzat.

• El conductor d’un vehicle taxi que, a més d’aquesta activitat professional en una llicència, estigui donat d’alta en una altra llicència o treballi simultàniament en un altre sector amb una dedicació superior a les 4 hores diàries, haurà de complir amb la normativa legal de límits de conducció, descansos i temps de treball que siguin obligatoris segons la normativa laboral vigent en cada

Article 18. Distribució de les llicències

• Les persones físiques i jurídiques poden ser titulars de més d’una llicència de taxi fins a un màxim de

• El nombre total de llicències de les persones titulars de més d’una no pot superar mai el 10 per cent del total

CAPÍTOL IV. Termini de validesa, suspensió i extinció de les llicències

Article 19. Termini de validesa de les llicències

• Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi, excepte les estacionals, s’atorgaran per un període de validesa indefinit. No obstant l’anterior, la validesa queda condicionada al compliment continuat de les condicions essencials per a la titularitat i explotació de les

• L’òrgan competent podrà, en tot moment, comprovar el compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de les llicències, prèvia sol·licitud als seus titulars de la documentació acreditativa que estimi

Article 20. Suspensió de la llicència

• Prèvia sol·licitud del titular de la llicència i baixa del vehicle aplicat a aquesta, es podrà autoritzar la interrupció en l’explotació i prestació del servei, mitjançant la concessió d’una suspensió provisional per un període màxim de quatre anys.

• La suspensió provisional es farà efectiva per causa justificada i ha de ser autoritzada o denegada mitjançant resolució motivada en el termini de 15 dies. El silenci administratiu en aquests casos es considerarà positiu i començarà a comptar, si s’escau, des de la data de baixa del vehicle

• La suspensió es realitzarà per períodes màxims d’1 any renovables, prèvia petició de l’interessat, per nous períodes d’1 any fins al màxim establert i sempre que continuï existint la causa

• La suspensió provisional finalitzarà de forma immediata en el moment en el qual es doni algun dels supòsits de transmissió obligatòria de la llicència, disposant el titular de dos mesos per fer efectiva la transmissió.

• Excepcionalment, si la causa de la suspensió provisional de la llicència és per l’accés a un càrrec de representació política o sindical, o l’exercici de funcions sindicals, la situació de la suspensió s’estén durant tot el temps que la persona titular exerceixi el càrrec que la justifica i un mes més, a partir de la data en què cessi del càrrec, termini dins el qual ha de comunicar la voluntat de reintegrar-se al servei i recuperar la vigència plena de l’autorització.

• Transcorreguts 30 dies naturals des de la finalització de la suspensió provisional de la llicència sense reintegrar-la al servei, s’incorrerà en la infracció prevista a l’article 53.4 d’aquest

• No es podrà obtenir una nova suspensió provisional fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any des de la finalització d’una situació de suspensió

Article 21. Extinció de la llicència

• Les llicències s’extingeixen pels motius següents:

1. La renúncia del seu titular mitjançant escrit dirigit a la

1. La resolució per incompliment del titular de les condicions essencials de la llicència, o per l’obtenció, la gestió o l’explotació d’aquesta en contra de les condicions establertes en la Llei o en aquest

1. La revocació, per raons d’oportunitat, amb dret a la indemnització econòmica corresponent, que es calcularà d’acord amb els paràmetres objectius que determinen el seu valor real i previ informe del Consell Català del Taxi.

1. La caducitat, en el cas de les llicències

• A l’efecte de la resolució de la llicència es consideren condicions essencials les establertes en els articles 16, 17 i 32 d’aquest

• El procediment de resolució de llicències requerirà la incoació d’un expedient administratiu que, per a millor garantia de l’interessat, es tramitarà per les normes reguladores del procediment sancionador, amb la prèvia tramitació d’un expedient informatiu en el qual s’haurà de concedir audiència a l’Mentre es tramita l’expedient i prèvia resolució motivada, l’òrgan encarregat de la seva incoació podrà adoptar, com a mesura cautelar provisional, l’ingrés del vehicle al dipòsit, la prohibició de transmissió de la llicència o altres que es considerin adequades per assegurar l’eficàcia final de la resolució a adoptar.

CAPÍTOL V. Transmissió de les llicències

Article 22. Règim aplicable

• Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de la

• La cessió d’ús de la llicència o qualsevol acte translatiu de possessió o domini d’aquesta que es realitzi contravenint les disposicions d’aquest Reglament o sense autorització de l’EMT, serà nul·la i comportarà la resolució de la llicència, amb la tramitació prèvia del corresponent

• La transmissió serà obligatòria, en els supòsits següents:

1. Jubilació o declaració d’incapacitat permanent absoluta o total per a la professió, en el cas de les persones físiques titulars de llicència, llevat que,

en cas d’incapacitat permanent total per a l’exercici de la professió, la llicència sigui explotada mitjançant personal assalariat.

1. Suspensió d’activitat no autoritzada per la

1. Declaració de concurs que comporti el cessament de

1. Dissolució o liquidació de la societat, en el cas de les persones jurídiques titulars de

1. Mort del

• En els casos descrits en els apartats a), b), c) i d), el termini per a transmetre serà de tres mesos. En el cas de l’apartat e) serà de sis mesos, prorrogables per sis mesos més, prèvia sol·licitud justificada de la persona

• Per a l’autorització de la transmissió és necessari donar de baixa el vehicle aplicat a la llicència, excepte si es transmet conjuntament amb la mateixa, i previ pagament de totes les sancions imposades per resolució ferma en via administrativa, per infraccions justificades en aquest Reglament a la llicència que es desitgi

• No podran ser objecte de transmissió les llicències que estiguin afectades per una mesura cautelar de prohibició de transmissió o que es trobin afectades per un embargament, fins l’alçament de la mesura o la cancel·lació del Aquests supòsits podran ser aplicats únicament si es troben anotats en el registre de llicències amb anterioritat a la sol·licitud de transmissió.

• La sol·licitud de la transmissió haurà de ser realitzada conjuntament pel titular i l’adquirent. L’EMT disposa d’un mes per autoritzar o denegar la transmissió. S’entén que la transmissió està autoritzada en el cas de manca de resolució expressa en sentit contrari en el termini indicat. Des del moment de la sol·licitud i fins que sigui autoritzada la transmissió a favor de l’adquirent, la llicència queda especialment afecta a aquesta finalitat i no disponible per al seu titular a tots els

• En les transmissions mortis-causa, quan cap dels hereus compleixi els requisits per a ostentar la titularitat, s’autoritzarà excepcionalment un hereu, sense aplicació de vehicle, perquè efectuï la transmissió a una tercera

• L’EMT només podrà denegar la transmissió en els supòsits reflectits en els apartats 5 i 6 d’aquest article; quan amb la transmissió sol·licitada es superi el percentatge establert en l’article 18.2 d’aquest Reglament, quan l’adquirent no compleixi el que estableix l’article 16 i, a més, en els següents casos:

1. Haver transferit una llicència metropolitana de taxi dins de l’any immediatament anterior a la data de sol·licitud d’adquisició de la

1. Haver estat objecte d’una resolució d’una llicència de taxi, ferma en via administrativa, en els últims cinc anys.

1. Haver estat sancionat l’adquirent per l’EMT, mitjançant resolució ferma en via administrativa, amb dues faltes molt greus per infraccions tipificades en aquest Reglament, en els últims 3 anys.

1. Tenir una altra llicència en suspensió provisional o incomplint l’obligació de prestació continuada del servei, o pretendre donar d’alta a un conductor ja adscrit a una altra llicència del mateix titular quan això comporti que l’altra llicència incompleixi l’obligació de prestació continuada

• Sense perjudici de l’anterior, per fer efectiva la transmissió de la llicència, l’adquirent ha d’acreditar:

1. No tenir pendent cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per qualsevol de les infraccions tipificades per aquest Reglament relacionada amb la prestació de serveis amb la llicència objecte de la transmissió.

1. El pagament de la taxa

CAPÍTOL VI. Registre de llicències

Article 23. Registre de llicències

Les llicències de taxi estaran inscrites en un registre on constarà:

• El número de la llicència i les dades identificatives del seu titular i el seu representant si ho

• Els gravàmens que puguin existir sobre la

• El dia fix de descans de la llicència, els torns obligatoris i altres obligacions, si els

• El conductor o conductors autoritzats de la llicència, amb les seves dades identificatives i el tipus de dedicació a la conducció de cadascun

• L’autorització per a la prestació de serveis interurbans de taxi, indicant, en cas d’existir, la data de l’autorització i de

• Les denúncies, expedients, sancions i requeriments relacionats amb cada

• El vehicle aplicat a la llicència, marca, model, variant, tipus i homologació; amb la seva matrícula i número de bastidor; les dates de matriculació i d’aplicació a la llicència, de validesa de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i de l’última revisió; les dades de l’assegurança obligatòria del vehicle; el nombre de places; la

existència, si s’escau, d’adaptació del vehicle i el tipus de combustible utilitzat.

• El taxímetre emprat en el vehicle, marca i model, fabricant, taller instal·lador, número identificatiu del taxímetre, constant K, data de l’última revisió i data de

• L’existència en el vehicle d’altres elements com la impressora de rebuts, mampara o altres mesures de

• Les revisions metropolitanes, ordinàries i extraordinàries, de la llicència, amb la seva data de realització i de validesa, els requeriments efectuats i emplenar-lo.

• Emissora de ràdio taxi a la qual es troba adscrita la llicència, si ho està.

• Les subvencions atorgades amb la seva especificació i data de

• L’autorització per exhibir publicitat amb la seva data d’autorització i de les autoritzacions per a serveis especials i altres que es puguin establir; amb la seva data d’autorització i de

TÍTOL TERCER. De les condicions de PRESTACIÓ DEL SERVEI
CAPÍTOL I. Dels conductors o conductores

Article 24. Credencial professional

• Per poder prestar el servei de taxi en l’àmbit territorial regulat en aquest Reglament, serà necessari disposar de la credencial professional atorgada per la

• Per obtenir la credencial professional serà necessari:

1. Disposar del certificat habilitant expedit pel departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, provisional o

1. Disposar del carnet de conduir BTP o superior, en

1. Superar les proves teòriques i pràctiques corresponents, que inclouran necessàriament el coneixement territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona, ​​així com d’aquest Reglament, règim de tarifes urbanes i altres matèries d’interès per a la prestació del servei i l’exercici de l’activitat en el àmbit d’aplicació d’aquest

• Les persones jurídiques titulars de llicències hauran de tenir al capdavant un administrador o conseller delegat que disposi de la credencial professional prevista en els apartats anteriors o que acrediti el coneixement del sector mitjançant una credencial professional especial que el habilitarà exclusivament per exercir aquest càrrec social, la obtenció de la qual es realitzarà mitjançant la superació de les proves previstes en l’anterior apartat 2.c), sense que sigui exigible el que preveuen els apartats a) ib).

Article 25. Validesa de la credencial professional i la seva renovació.

• La credencial professional tindrà una validesa igual a la del carnet de conduir corresponent oa la del certificat habilitant i com a màxim de 10 anys.

• La validesa serà prorrogable per nous i iguals períodes si es comprova la validesa del carnet de conduir, del certificat habilitant i s’ha exercit la professió un mínim de sis mesos de forma contínua i ininterrompuda en els últims 10 anys. La pròrroga serà automàtica en cas de prestació continuada del

• Transcorregut el període de validesa, les persones que desitgin renovar la credencial hauran de superar les proves que, en cada moment, siguin

• La credencial professional caducarà:

1. Per la declaració definitiva d’incapacitat permanent

1. Per la retirada definitiva o no-renovació del carnet de conduir corresponent.

1. Per la retirada definitiva o no-renovació, si fos precisa, del certificat

Per haver transcorregut el termini de

1. Per haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma en via administrativa, pel mateix tipus d’infracció durant 3 anys si és molt greu, o durant dos anys, si és

• Les credencials seran suspeses o retirades temporalment quan sigui suspès o retirat temporalment el carnet de conduir o en els casos d’inhabilitació professional per mandats

Article 26. Prestació del servei pels conductors

• La prestació del servei pel propi titular, si és persona física, o mitjançant familiars col·laboradors o conductors assalariats s’autoritzarà després de la sol·licitud prèvia a l’L’autorització o denegació es realitzarà en el termini màxim de tres dies, a excepció que, dins d’aquest termini, es sol·liciti, per

escrit, documentació complementària En cas de silenci administratiu s’entendrà autoritzada.

• La sol·licitud la farà el titular de la llicència que podrà ser requerit per a la comprovació de les condicions essencials establertes en l’article 16 d’aquest Reglament. En el supòsit de no complir aquestes condicions, s’ha de denegar l’autorització del

• Els conductors assalariats o familiars col·laboradors hauran de posseir el certificat habilitant de la Generalitat de Catalunya, la credencial professional i estar contractats d’acord amb la normativa laboral i donats d’alta en el corresponent règim de la Seguretat

• Els vehicles referits a les llicències per als quals se sol·liciti la prestació mitjançant conductors diferents del titular hauran de tenir contractada i, en vigor, una pòlissa d’assegurança que cobreixi aquesta

• L’autorització de l’EMT, en forma de carnet, es referirà a la conducció de la llicència o llicències per a les quals se sol·liciti. El carnet de conductor serà obligatori tant per al conductor titular de la llicència com per a la resta de

• En els supòsits de contractació a temps parcial s’haurà d’especificar els dies i horaris per als quals se sol·licita l’autorització. El carnet reflectirà els dies i horaris per als quals el conductor contractat a temps parcial està

• La prestació del servei de taxi mitjançant conductors assalariats o familiars col·laboradors no eximeix del que disposen els articles 16, 17 i 32 d’aquest Reglament.

CAPÍTOL II. Dels vehicles

Article 27. Els vehicles afectes al servei: taxis

• El titular de la llicència haurà d’acreditar la disponibilitat del vehicle que apliqui a la llicència per a prestar el Obligatòriament haurà de tenir contractada i, en vigor, una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos determinats per la legislació vigent i, en cas d’existir més d’ un conductor, cobrir aquesta circumstància.

• El vehicle a aplicar a una llicència haurà de ser d’un dels models i variants autoritzats per l’EMT per a la prestació del servei i, quan correspongui, tenir vigent la La capacitat dels vehicles serà de cinc places, inclosa la del conductor.

• Previ informe del Consell Català del Taxi i, en forma excepcional, es podran autoritzar vehicles amb capacitat de fins a nou places, inclosa la del conductor, atenent circumstàncies relacionades amb la prestació i les característiques del vehicle, l’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda i les característiques del mateix

• Correspon a l’EMT autoritzar, dins dels diferents models i variants de vehicles homologats per les diferents marques, els que consideri aptes per a la prestació del servei d’acord amb el que preveu l’article 20.1 de la Mitjançant norma complementària es determinaran les característiques tècniques de accessibilitat, confortabilitat i altres condicions que hauran de complir els vehicles autoritzats per a la prestació del servei de taxi.

• El titular de la llicència podrà substituir el vehicle aplicat a aquesta per un altre que compleixi amb el que preveu aquest Reglament. Per a això n’hi haurà prou amb la baixa del vehicle aplicat i la comunicació i presentació del nou vehicle als serveis tècnics de l’EMT en un termini màxim de 30 dies naturals des de la baixa del

• Els vehicles de segona mà que s’apliquin a una llicència no podran excedir, en cap supòsit, els cinc anys des de la primera matriculació. Així mateix, han de tenir, a més de la revisió vigent de la ITV, un informe favorable dels serveis tècnics de la Es consideren de segona mà els vehicles que tinguin més de tres mesos des de la seva primera matriculació i, en tot cas, els vehicles que es transfereixin juntament amb la llicència. El vehicle que pretengui substituir un vehicle anterior del mateix titular haurà de ser més nou que el que es vulgui substituir.

• El titular de la llicència, en cas d’avaria o inutilització del vehicle, podrà disposar d’un vehicle autoritzat, que compleixi amb les condicions establertes en aquest Reglament, adscrit temporalment a la prestació del servei per un període no superior als tres mesos. En aquests supòsits, el titular de la llicència haurà de sol·licitar prèviament a l’EMT la qual disposarà d’un termini màxim de tres dies per resoldre. En cas de silenci, s’entendrà que la sol·licitud ha estat autoritzada.

• En els taxis es podran instal·lar elements, instruments i accessoris homologats per l’administració que sigui competent i degudament autoritzats per l’EMT. Aquests, si tenen components electrònics instal·lats, hauran de complir la normativa general d’obligat compliment que, en cada moment, sigui d’aplicació.

• No s’autoritzarà la instal·lació d’emissora de ràdio, encara que estiguin dotades de dispositiu de mans lliures, excepte en el supòsit de ser la corresponent per a la prestació de serveis d’una emissora de ràdio taxi a la qual es troba En aquests supòsits, s’haurà comptar amb la corresponent autorització individual de telecomunicacions.

• Els vehicles aplicats hauran de conservar i mantenir tots els elements i característiques de quan van ser autoritzats. El vehicle haurà d’estar desproveït d’objectes o elements decoratius o personals innecessaris per al servei. L’adequació, conservació i neteja de tots els elements i instal·lacions del vehicle seran ateses amb cura per la seva

• Les portes hauran d’estar en tot moment practicables per permetre l’entrada i sortida del vehicle.

• Els vidres seran transparents i irrompibles. No s’admetran vidres de color o làmines adhesives de plàstic que redueixin el coeficient de transmissió regular de llum per sota del 75% per al parabrisa, i del 70%, per al

• L’entapissat de l’interior del vehicle serà de pell o material adequat. Les fundes que s’utilitzin per protegir els seients seran totalment integrables, de color fosc, i uniformes en tots els seients del vehicle.

• Els vehicles hauran de tenir el maleter o portaequipatges, lliure i disponible per a la utilització per l’usuari. Està prohibit el muntatge i utilització de baca

• Els vehicles que no reuneixin les condicions de confortabilitat, neteja o seguretat exigides no podran prestar servei sense un reconeixement previ de l’EMT que acrediti la reparació o esmena de la deficiència

Article 28. Elements obligatoris en els taxis

• Els taxis de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament estaran equipats, per a la prestació del servei, amb els següents elements obligatoris:

1. Sistema de climatització o d’aire condicionat i calefacció, en condicions de

1. Aparell taxímetre homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei de Els taxímetres seran de tarifes múltiples i hauran de complir amb les condicions d’instal·lació, ubicació i funcionament que es determinaran mitjançant norma complementària.

1. Mòdul lluminós extern repetidor de tarifes homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei de taxi Els mòduls externs hauran de complir amb les condicions d’instal·lació, ubicació i funcionament que es determinaran mitjançant norma

1. Impressora expenedora de rebuts homologada i autoritzada per a la seva utilització en el servei de taxi, que haurà d’emetre rebuts normalitzats a partir de la informació facilitada pel taxímetre.

1. Sistema de localització del vehicle que permeti la seva connexió amb el Centre d’Emergències de Catalunya

1. Qualsevol altre element que es consideri necessari per garantir la seguretat, previ informe del Consell Català del

• La instal·lació i connexió del taxímetre, del mòdul extern i de la impressora estaran degudament precintades segons la normativa vigent. Així mateix, el taxímetre estarà degudament comprovat i verificat pels serveis del departament competent en matèria de metrologia de la Generalitat de

23

Article 29. Identificació, color i distintius dels taxis.

• La carrosseria dels taxis, en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, serà de color negre i, a les portes i capó posterior, de color “groc taxi EMT”.

• La identificació serà completada amb la paraula “TAXI”, l’anagrama definit per l’EMT i el número de llicència metropolitana. Aquesta identificació constarà en les dues portes posteriors del vehicle i al capó

• Els taxis aniran proveïts dels distintius externs relatius als dies de descans obligatori situats al capó posterior i altres característiques que fixi la També hauran de portar amb els distintius interns, degudament situats, relatius a:

1. La placa amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de

1. El quadre amb les tarifes urbanes vigents i l’extracte de drets i deures dels

1. La identificació del conductor, mitjançant el seu carnet, en el qual figurarà la fotografia, el número d’identificació fiscal i el nombre de

Article 30. Documentació necessària en els vehicles

1. Els vehicles aplicats a les llicències de taxi hauran d’estar proveïts de la documentació següent:

1. Documents relatius al propi vehicle, al taxímetre, l’assegurança obligatòria i al

1. Llicència de taxi i autoritzacions per a serveis especials, si les

1. Guia urbana i de carrer dels municipis compresos en l’àmbit metropolità amb una antiguitat no superior als quatre anys.

1. Llibre d’inspecció.

1. Els documents abans citats hauran de ser presentats pel conductor als agents de l’autoritat o inspectors adscrits al servei del taxi, quan els foren

Article 31. Publicitat

• La col·locació de publicitat, anuncis, adhesius, indicacions o pintura diferent dels permesos haurà de ser autoritzada

• La publicitat exterior restarà subjecta, a més del que disposa aquest Reglament i les seves normes complementàries, a la normativa sobre seguretat vial i,

especialment, al que estableix la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

• Es determinarà, mitjançant norma complementària, les característiques que hauran de reunir els suports de la publicitat per ser autoritzats per tal d’aconseguir una uniformitat estètica que minimitzi l’impacte en el paisatge urbà i amb l’objecte de vetllar per la seguretat del trànsit i de la població.

CAPÍTOL III. De les revisions metropolitanes

Article 32. Revisions metropolitanes.
• Independentment de les revisions previstes d’inspecció tècnica de vehicles i taxímetres per part dels serveis dependents dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en aquesta matèria, totes les llicències i taxis de l’àmbit d’aquest Reglament seran objecte d’una revisió metropolitana ordinària anual que tindrà la consideració de condició essencial de la llicència per determinar la seva

• Els vehicles, amb una antiguitat de deu anys o més, comptats des de la primera matriculació, hauran de passar dues revisions metropolitanes ordinàries anuals cadascuna de les quals meritarà la taxa

• A l’acte de revisió haurà d’acudir personalment el titular de la llicència o l’administrador o apoderat, en cas de persona jurídica, amb el vehicle proveït de la documentació següent:

1. Permís de circulació del vehicle.

1. Fitxa tècnica del vehicle.

1. Targeta de control metrològic del taxímetre.

1. Llicència metropolitana de taxi a la qual està aplicat el vehicle.

1. Permís de conduir dels conductors del Carnet de taxista metropolità dels conductors del

1. Rebut acreditatiu d’estar al corrent del pagament de la pòlissa d’assegurança del vehicle.

1. Butlletí de cotització o certificació acreditativa que el titular i / o els conductors estan donats d’alta d’una manera permanent i continuat en el règim corresponent de la Seguretat Social. A les persones jurídiques, cal presentar, a més, el del seu administrador o administradors, o del seu conseller delegat si fos el

1. Talonari de rebuts i recanvi de paper i de tinta o cinta per a la

1. Llibre d’inspecció.

1. La documentació auxiliar requerida per a la prestació del

1. La documentació acreditativa que s’estimi pertinent per comprovar el compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de les llicències, que estableix l’article 16 d’aquest

Article 33. Característiques de la revisió metropolitana ordinària

• Serà finalitat de la revisió metropolitana, mitjançant la presentació de la documentació requerida, la comprovació del continuat compliment dels requisits exigits per a l’obtenció i l’explotació de la

• En les revisions metropolitanes seran exigides l’adequació, la seguretat, l’accessibilitat, la confortabilitat, la conservació, la higienització i la desinfecció de tots els elements i instal·lacions dels

• Així mateix serà objecte de la revisió metropolitana la comprovació del correcte estat de la planxa i pintura dels vehicles, dels seus distintius externs i interns i dels elements

• Per passar la revisió metropolitana de forma favorable és requisit indispensable que el vehicle i el taxímetre hagin passat correctament les preceptives revisions realitzades per part dels serveis dependents dels departaments competents en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya ..

Article 34. Validesa de la revisió metropolitana ordinària i distintiu per a la seva acreditació

• La validesa de la revisió metropolitana ordinària serà d’un any, excepte per als vehicles de 10 o més anys que serà de sis

• Un cop superada la revisió amb resultat favorable, es col·locarà un distintiu acreditatiu d’aquest resultat en el parabrisa davanter del vehicle. En el citat distintiu constarà el mes i l’any de finalització de la validesa de la revisió

Article 35. Revisions metropolitanes extraordinàries

Amb l’objecte de realitzar revisions i inspeccions específiques es podran ordenar en qualsevol moment, motivadament i de forma individualitzada, la realització de revisions metropolitanes extraordinàries.

Article 36. Requeriments

Els titulars de llicències, els seus conductors i els taxis, que no reuneixin les condicions establertes en aquest Reglament i les seves normes complementàries, seran requerits per a un reconeixement per part de l’EMT en el qual s’acrediti la reparació de les deficiències observades. Tot això, sense perjudici de les mesures cautelars i de la prohibició de prestar servei, en funció de la gravetat de la deficiència, fins que es faci efectiu el requeriment.

CAPÍTOL IV. De la prestació del servei

Article 37. Prestació del servei

• Els taxis únicament tindran disponibilitat de prestació de serveis els dies, torns i horaris per als quals estiguin expressament autoritzats. No podran, per tant, prestar serveis en els dies de descans obligatoris, ni fora dels torns i horaris autoritzats. Mitjançant norma complementària es determinaran els dies de descans obligatoris, torns i horaris que regiran en la prestació del L’EMT autoritzarà anualment horaris especials en dies concrets en funció de circumstàncies o esdeveniments que generen un major grau de mobilitat ciutadana.

• S’entén per prestació del servei la disponibilitat per prestar-lo, estiguin o no ocupats per

• Quan els taxis no estiguin ocupats per passatgers i estiguin disponibles per a la prestació del servei, situació de lliure, hauran d’estar situats a les parades assenyalades a l’efecte o

• En aquest cas indicaran la seva situació de lliure mitjançant el mòdul exterior de tarifes, que portarà encès el mòdul de llum verd i aquesta situació s’ha d’identificar en el taxímetre.

• A les àrees d’influència de les estacions de ferrocarrils, terminals d’autobusos interurbans, port, aeroport, hotels que disposin de parades o llocs anàlegs, definits per l’EMT, no es podrà recollir passatge fora de les parades autoritzades a aquest efecte, excepte si el servei hagi estat concertat prèviament i així s’acrediti, en la forma que preveu l’article 39.5 d’aquest Reglament.

Article 38. Obligació de prestar servei

• El conductor del taxi, en situació de lliure, que sigui requerit per prestar un servei no podrà negar-se a realitzar-lo sense causa justificada. Seran causes justificades:

1. Ser requerit per individus que despertin fundada sospita de finalitat il·lícita; en aquest cas, el conductor sol·licitarà la deguda identificació davant els agents de la

1. Ser sol·licitat per a transportar un nombre de persones superior al de les places autoritzades per al vehicle.

1. Quan qualsevol dels usuaris es trobi en estat de manifesta embriaguesa o sota els efectes de

1. Quan el vestit dels usuaris, els embalums o equipatge, o els animals que portin puguin, de manera manifesta, embrutar o deteriorar elements del vehicle o afectar la

1. Quan l’equipatge, maletes o embalums que portin els usuaris, no càpiguen al maleter.

• El conductor del taxi que sigui requerit per prestar servei a invidents, persones amb minusvalideses o persones amb nens, no podrà negar-se a prestar-lo pel fet d’anar acompanyats d’un gos pigall, d’una cadira de rodes o d’una cadira per a nens, els quals seran, a més, transportats de forma

Article 39. Inici de la prestació de servei

• L’inici de la prestació de servei pot ser:

1. A requeriment d’usuaris en les parades de

1. A requeriment d’usuaris situats fora de parades de

1. A requeriment d’usuaris de forma concertada i sense mediació d’emissora de

1. A requeriment d’usuaris amb mediació d’emissora de

• A les parades:

9. Els taxis que acudeixin a les mateixes hauran de col·locar-se i agafar passatge en ordre d’arribada, respectant el dret de l’usuari previst a l’article 9.13 d’aquest Reglament. Quan els conductors estiguin situats a les parades de taxi i siguin requerits per diverses persones al mateix temps, l’ordre de preferència serà el d’espera dels usuaris, excepte en casos d’urgència relacionats amb malalts o persones que necessitin assistència

1. Els usuaris podran escollir el vehicle de la parada per circumstàncies objectives com ara l’aire condicionat, la possibilitat de pagament amb targeta, la neteja i l’estat de conservació. Es considera també una circumstància objectiva l’exhibició del distintiu acreditatiu de la validesa de la revisió metropolitana ordinària, sempre que no hi hagi

1. El dret d’elecció dels usuaris no podrà ser exercit a les parades de les àrees d’influència de les estacions de ferrocarrils, terminals d’autobusos interurbans, estacions marítimes, aeroport o llocs anàlegs, definits per la Tampoc podrà ser exercit a les parades en què, per motius de seguretat viària o per circumstàncies físiques, com la segregació de la parada de la resta de vials, únicament sigui possible la incorporació a la circulació general per part del primer taxi de la parada.

• Els conductors de taxis que circulin en situació de lliure no podran acceptar serveis a menys de cinquanta metres d’una parada de taxi, ni en les àrees de

influència descrites en l’article 37.5. Així mateix, l’EMT, prèvia petició dels municipis, podrà establir, de forma temporal o permanent, zones delimitades de prohibició d’acceptar serveis fora de parada, sempre que hi hagi un nombre i distribució suficient d’aquestes.

• Els conductors de taxi no podran buscar o captar passatge mitjançant la formulació d’ofertes en andanes o vestíbuls d’estacions, aeroport, port o qualsevol altre lloc; o escollir passatge fora de les normes prescrites en aquest Reglament. Així mateix, tampoc es podrà buscar o captar passatge mitjançant el pagament d’

• Els conductors que vagin a prestar servei als usuaris, que ho requereixin de manera concertada o mitjançant emissora, que es troben situats en les àrees d’influència a què es refereix l’article 37.5 o en hotels que disposin de parada de taxi a menys de 50 metres, hauran d’anar proveïts d’un document expedit per l’emissora que acrediti, de forma prèvia a l’inici del servei, que el requeriment s’ha realitzat de forma concertada. Aquest document estarà a disposició dels serveis de l’EMT i dels agents de l’autoritat i en el mateix han de constar les dades bàsiques del servei que s’estableixin mitjançant norma complementària i, en qualsevol cas, el nom i cognoms del passatger a

• Quan un usuari faci senyal per aturar un taxi en situació de lliure, el conductor haurà de parar el vehicle en el lloc apte més pròxim, vetllant per la seguretat de l’usuari i de tercers, i per la mobilitat de la circulació.

• Una vegada que l’usuari entri al vehicle i indiqui el destí sol·licitat, o estigui en disposició d’entrar en el mateix, el conductor traurà el lliure i posarà el taxímetre en la posició de la tarifa

• El conductor de taxi prestarà ajut per pujar o baixar del vehicle a les persones amb mobilitat reduïda, invidents o a les persones que vagin acompanyades de nens. Així mateix, hauran de recollir l’equipatge dels usuaris des del costat del vehicle i col·locar, de forma adequada, en el Article 40. Prestació del servei

• El conductor prestarà el servei requerit seguint l’itinerari escollit per l’usuari, sempre que pugui fer-se sense incomplir les normes de circulació. Si aquest no estableix un itinerari, el conductor realitzarà el servei per l’itinerari que previsiblement sigui més curt, tenint en compte tant la distància com el temps estimat en la realització del

• A les zones d’urbanització incompleta o deficient, els conductors no estaran obligats a circular per vies que siguin manifestament intransitables o que ofereixin perill notori per a la seguretat del vehicle o dels seus

• El conductor respectarà tots els drets de les persones usuàries i, amb l’adequada correcció, donarà les instruccions necessàries per al compliment de les seves

• Durant la prestació del servei de taxi urbà resta prohibit, tant per al conductor com per als usuaris, fumar a l’interior del vehicle.

• Si iniciat un servei, el conductor hagués oblidat posar en funcionament el taxímetre, l’import corresponent fins al moment d’advertir l’oblit serà al seu càrrec exclusiu, encara que sigui al finalitzar la carrera, amb l’exclusió de l’import de la baixada de

• El conductor haurà de parar el funcionament del taxímetre en el cas que, durant el servei, es produís qualsevol accident o avaria del taxi que ho interrompés. En aquest supòsit que, a més, suposi la impossibilitat de la continuació del servei, l’usuari, que podrà sol·licitar la seva comprovació pels agents de l’autoritat, haurà de satisfer la quantitat que marqui el taxímetre fins al moment de l’accident o avaria, descomptant l’import de la baixada de

• Quan els usuaris abandonin transitòriament el taxi i els conductors hagin d’esperar el seu retorn, podran sol·licitar, a títol de garantia, l’import del recorregut efectuat més mitja hora d’espera, llevat que el temps d’espera prevista és superior, esgotat el qual, els conductors podran considerar-se desvinculats del

• Quan el conductor sigui requerit per esperar viatgers en llocs en què l’estacionament estigui prohibit o sigui de duració limitada, podrà reclamar dels usuaris l’import del servei efectuat, sense obligació de continuar amb la prestació del

Article 41. Finalització del servei

• En arribar al lloc de destí, el conductor haurà de posar el taxímetre en situació de pagament i, complert aquest requisit, indicarà a l’usuari l’import del servei, permetent que aquest, si ho requereix, pugui comprovar-ho en el taxímetre. Queda totalment prohibit el cobrament d’una quantitat diferent de la que marqui el taxímetre, no estant obligades les persones usuàries a pagar un import diferent del que aquest

• El pagament de l’import del servei l’efectuarà l’usuari en el moment que Els conductors estan obligats a expedir, excepte renúncia expressa de l’usuari, un rebut de l’import del servei, mitjançant impressora connectada al taxímetre, i posar-lo a la seva disposició. Sol, en cas d’avaria de la impressora, es podrà lliurar un rebut estès en talonari oficial de l’EMT.

• Així mateix, els conductors estan obligats, amb ocasió del cobrament del servei, a proporcionar al client canvi de fins a vint euros. Aquesta quantitat podrà ser modificada en el moment d’actualització d’En el cas que la persona usuària només disposi de bitllet superior a l’establert com a canvi obligatori i l’import de la carrera sigui inferior a aquesta quantitat, el conductor tornarà a posar el taxímetre en marxa fins que l’usuari torni

amb el canvi, tenint el dret a cobrar també el nou import que marqui el taxímetre, excloent la baixada de bandera.

Article 42. Altres condicions de la prestació del servei

• El taxímetre haurà d’estar sempre descobert i ubicat en el camp de visió natural dels usuaris situats en els seients posteriors. El taxímetre es portarà il·luminat de manera que la tarifa i l’import siguin

• Durant la nit, el conductor haurà d’encendre els llums interiors per facilitar l’accés i descens del vehicle, així com per facilitar el pagament de l’import del

• El conductor que trobi objectes oblidats pels usuaris a l’interior del taxi els lliurarà el mateix dia, o com a molt tard, dins de les vint hores del següent dia hàbil, a les dependències municipals o en els llocs que determini l’EMT, detallant les circumstàncies del

• La indumentària dels conductors serà adequada a les normes socials i, en tot cas, sense taques ni dolents Està prohibida expressament la prestació del servei amb samarretes o pantalons curts esportius, o amb calçat que pugui suposar un problema per a la seguretat viària durant la conducció.

Article 43. Serveis urbans especials.

• Mitjançant normes complementàries, i previ informe del Consell Català del Taxi, es poden establir serveis urbans especials a realitzar per vehicles aplicats a les llicències

• Les respectives normes complementàries, que tindran en compte la normativa vigent en matèria de transport i sectorials, disposaran com a mínim sobre:

1. Descripció del servei i forma de

1. Els requisits i condicions dels titulars de llicència, conductors i vehicles que podran ser

1. El nombre màxim, si escau, de llicències que podran ser

1. El termini de validesa de les autoritzacions específiques i la seva renovació.

1. La identificació de les llicències, els taxis i els conductors específicament

1. Forma de contractació i règim de tarifes

3. Els serveis especials únicament podran ser prestats per vehicles aplicats a llicències metropolitanes de taxi que hagin estat autoritzades de forma específica per la

4. Aquestes autoritzacions específiques tindran una validesa màxima, que es determinarà en la norma complementària corresponent, sempre que es compleixin de manera continuada els requisits i condicions exigits per a la seva obtenció. En cas contrari, l’autorització es declararà caducada. Així mateix es declararà caducada un cop hagi transcorregut el termini de validesa sense sol·licitar la seva renovació o quan la llicència sigui objecte de transmissió.

5. En cap cas, l’atorgament d’una autorització especial crea drets

CAPÍTOL V. De l’aprofitament de la xarxa viària

Article 44. Aprofitament de la xarxa viària

• L’EMT, conjuntament amb els ajuntaments i amb la participació de les organitzacions del sector, determinarà les parades de taxi, la seva ubicació i l’horari de funcionament, i vetllarà, conjuntament amb aquelles, perquè romanguin en bon estat i lliures de vehicles no

• L’EMT, conjuntament amb els ajuntaments i amb la participació de les organitzacions del sector, determinarà carrils d’ús exclusiu i compartit pels taxis amb altres transports públics, així com els horaris per a la seva utilització.

• L’EMT, conjuntament amb els ajuntaments i amb la participació de les organitzacions del sector, determinarà els girs i vials permesos per a la circulació dels taxis, prohibits o restringits per a altres vehicles.

Article 45. Parades

• Els taxis en servei normal i situació de lliure hauran d’estacionar, preferentment, en les

• L’EMT, donant compte al Consell Català del Taxi, podrà canviar les vigents normes específiques de funcionament de parades de les àrees d’influència de les estacions de ferrocarrils, terminals d’autobusos interurbans, port, aeroport i llocs anàlegs.

• A les parades queda prohibit efectuar operacions que impedeixin la immediata posada en servei dels

CAPÍTOL VI. Les emissores de taxi

Article 46. Les emissores de taxi

L’activitat de mediació en la contractació dels serveis de taxi estarà reservada a les emissores de taxi, que es regularan per la normativa que, en desplegament de la Llei

19/2003 del Taxi, aprovi el departament competent en matèria de transports de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL QUART. DEL RÈGIM ECONÒMIC

CAPÍTOL I. Les tarifes
Article 47. Tarifes

• La prestació del servei de taxi urbà està subjecta a Les tarifes i els suplements autoritzats són obligatoris per als titulars de llicències, els conductors i els usuaris.

• La fixació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ajustarà al que preveu la normativa vigent en matèria de Les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del servei i l’obtenció d’un benefici empresarial raonable.

• Correspon a l’EMT l’aprovació del règim i l’estructura de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi, sense perjudici de la seva autorització per la Comissió de Preus de la revisió de tarifes serà anual, llevat que concorrin circumstàncies justificades que aconsellin una revisió extraordinària.

• Els serveis de taxi es realitzaran, per regla general, mitjançant la contractació global de la capacitat total del vehicle.

• Els taxímetres marcaran únicament les tarifes aprovades dels serveis de taxi per als quals estiguin autoritzades les llicències. Els elements de les tarifes seran la baixada de bandera, la tarifa quilomètrica, la tarifa horària i els suplements autoritzats en les tarifes vigents. Aquests últims quedaran bloquejats en la quantia màxima admesa en el canvi de

• L’EMT podrà autoritzar, en la forma i condicions oportunes, complements per a serveis especials. Aquests complements i les tarifes s’exhibiran a l’interior del vehicle, en lloc visible per a la seva comprovació per l’

TÍTOL CINQUÈ. DE LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I. Inspecció del servei
Article 48. Òrgan d’inspecció i personal d’inspecció

• La vigilància i la inspecció del servei urbà de taxi en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament correspondrà als òrgans de l’EMT que estatutàriament la tingui atribuïda, sense perjudici de les competències d’altres administracions en matèria d’inspecció.

• El personal adscrit al servei d’inspecció, en l’exercici de les seves funcions, està obligat a identificar-se mitjançant un document acreditatiu de la seva condició.

• El personal al qual es refereix l’apartat anterior estarà obligat a guardar secret professional respecte als fets que conegui en l’exercici de les seves funcions, sense perjudici de la col·laboració administrativa prevista en l’article
49.8 d’aquest Reglament.

• Els inspectors tenen el caràcter i la potestat d’autoritat en l’exercici de les seves

• Els inspectors podran sol·licitar, per a un eficaç compliment de les seves funcions, el suport necessari de les policies locals i d’altres forces i cossos de seguretat, així com també dels serveis d’inspecció d’altres

Article 49. Exercici de l’activitat inspectora

• La funció inspectora pot ser exercida d’ofici o com a conseqüència de denúncia formulada per entitat, organisme o persona

• En l’exercici de la seva funció, els membres dels serveis d’inspecció estan autoritzats per efectuar les proves, les investigacions o els exàmens que siguin necessaris per assegurar-se del compliment de les disposicions legals vigents en matèria del servei del

• Els conductors o titulars dels serveis i activitats als quals es refereix aquest Reglament estan obligats a facilitar al personal dels serveis d’inspecció, en l’exercici de les seves funcions, la inspecció dels seus vehicles i instal·lacions i l’examen dels documents vinculats a l’exercici de l’activitat que se’ls requereixi, sempre que així resulti necessari per verificar el compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament, respectant en tot moment la regulació legal de protecció de dades de caràcter

• Així mateix, el personal dels serveis d’inspecció en exercici de les seves funcions podrà sol·licitar de les emissores de taxi, usuaris i, en general, de tercers, informació referent als serveis de taxi amb els quals tinguin o hagin tingut relació, respectant en tot moment la regulació legal de protecció de dades

• L’incompliment de les obligacions establertes en els apartats 3) i 4) d’aquest article, es considera com negativa o com a obstrucció a l’actuació de la Inspecció.

• Les actes aixecades pels serveis d’inspecció han de reflectir amb claredat les circumstàncies dels fets o les activitats que puguin ser constitutives d’infracció, les dades personals del presumpte infractor i de la persona inspeccionada i la conformitat o disconformitat motivada dels interessats, així com les disposicions que, si cal, es considerin

• Els fets constatats en les actes aixecades pel personal de la inspecció tenen valor probatori i gaudeixen de la presumpció de veracitat, sense perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades en defensa dels drets o els interessos

• Si, durant la seva actuació, el personal d’inspecció percebés alguna infracció a la normativa reguladora d’altres sectors subjectes a ordenació administrativa, especialment en matèria laboral, fiscal i de seguretat viària, o qualsevol acte presumptament il·lícit, ho ha de posar en coneixement de l’autoritat que, segons el cas, sigui

CAPÍTOL II. Règim sancionador

Article 50. Subjectes infractors.

• La responsabilitat administrativa per les infraccions de les normes reguladores dels serveis de taxi correspondrà:

1. En les infraccions comeses en els serveis de taxi emparats per la preceptiva llicència, a la persona física o jurídica titular d’aquesta, excepte que sigui aplicable el que preveu l’apartat c).

1. En les infraccions comeses en els serveis de taxi realitzats sense la cobertura de la corresponent llicència, la persona física o jurídica que utilitza o té atribuïda la facultat d’ús del vehicle.

1. En les infraccions comeses pel conductor del vehicle durant la prestació del servei, a aquest.

1. En els casos d’incompliment tarifari, la responsabilitat correspon al conductor ia l’intermediari, si existeix i és partícip del En el cas que no es pugui identificar el conductor, serà responsable el titular de la llicència.

• En les infraccions comeses per les entitats a què es refereix l’article 29 de la Llei 19/2003, i, en general, per terceres persones que, sense estar compreses en l’apartat anterior, realitzin activitats afectades per aquesta norma, a la persona física o jurídica a qui vagi dirigit el precepte infringit oa qui les normes corresponents atribueixin específicament la

• La responsabilitat administrativa derivada de les infraccions assenyalades en aquest Reglament s’exigirà a les persones a què fan referència els anteriors apartats, sense perjudici que aquestes puguin exercir les accions que estimin procedents contra les persones a les quals les infraccions siguin imputables

Article 51. Infraccions

• Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions que contravinguin les obligacions establertes en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi i les que en el seu desenvolupament s’especifiquen en els articles següents, a títol de dol, culpa o simple

• Les infraccions de les normes reguladores del servei del taxi es classifiquen en molt greus, greus i

Article 52. Infraccions molt greus Es consideren infraccions molt greus:

• Prestar el servei de taxi sense la llicència o autorització preceptiva. S’inclou en aquest apartat la prestació de serveis especials, regulats per aquest Reglament, sense la corresponent autorització

• Obstruir o negar-se a l’actuació dels serveis d’inspecció de manera que s’impedeixi l’exercici de les funcions que tenen S’entendrà inclòs en el present apartat tot supòsit en el qual els subjectes infractors, o la persona que el representi, impedeixi, obstaculitzi o retardi, sense causa justificada, l’examen del servei d’Inspecció dels vehicles, les instal·lacions i la documentació administrativa.

• Utilitzar llicències expedides a nom d’altres

• Incomplir les obligacions de prestació continuada del servei imposades en aquest Reglament.

• No portar aparell taxímetre, manipular-lo o fer-lo funcionar d’una manera inadequada, quan aquest fet sigui imputable a l’actuació de la persona titular de la llicència o al personal que en depengui

• Prestar els serveis de taxi mitjançant persones diferents que del titular de la llicència o les que aquesta autoritzi o contracti, o persones que no tinguin el certificat habilitant. S’inclou en aquest apartat la conducció del taxi per persones sense el corresponent carnet de taxista expedit per l’EMT que acrediti l’autorització per a la conducció del vehicle de la llicència que l’empara o sense estar donat d’alta en el règim que correspongui de la Seguretat

• Prestar serveis de taxi en condicions que puguin posar en perill greu i directe la seguretat de les S’inclou en aquest apartat la prestació del servei amb nivells d’alcoholèmia superiors als permesos per la legislació vigent o sota la influència d’estupefaents. Així mateix, s’inclou prestar servei amb vehicle sense la ITV vigent quan suposi perill greu i directe per a la seguretat de les persones.

Article 53. Infraccions greus Es consideren infraccions greus:

• Prestar serveis de taxi amb vehicles diferents als adscrits a les llicències, en els casos que aquesta infracció no tingui la consideració de molt greu, de conformitat amb l’article 1.

• Incomplir les condicions essencials de la llicència o les condicions de prestació del servei de taxi en els termes recollits en aquest Reglament o en les normes complementàries que no estiguin tipificades expressament per cap altre apartat d’aquest article ni siguin qualificades d’infracció molt greu, de acord amb l’article s’inclou en aquest apartat:

1. Prestar servei de taxi amb vehicles que incompleixen les condicions recollides en aquest Reglament, o sense els elements obligatoris recollits a l’article 28 o els seus corresponents

1. Prestar servei amb la ITV del vehicle

1. Prestar servei sense assegurança obligatòria del vehicle vigent o, si fos el cas, sense que la pòlissa cobreixi la conducció per persona diferent de la del titular, llevat que sigui causa de resolució de la

1. Prestar servei amb el carnet de conduir

1. Prestar servei amb la revisió metropolitana ordinària

1. Canviar sense autorització els distintius fixats en el vehicle referent al número de llicència, dia de descans setmanal o qualsevol

1. Exhibir sense autorització distintius referents a l’acreditació per a la prestació de serveis especials regulats en aquest Reglament o les seves Normes

52. Prestar servei utilitzant la mediació d’una persona física o jurídica no autoritzada per aquesta activitat, sense perjudici de la sanció que pugui correspondre al mediador de conformitat amb el que estableix l’article 1 d’aquest Reglament. Hi mediació quan es realitzin activitats de gestió, oferta, administració de serveis o posada en contacte d’usuaris i conductors o titulars, amb la finalitat d’afavorir l’explotació de la llicència.

1. Prestar el servei sense portar el taxímetre, el mòdul o, si escau, la impressora en funcionament o posar en funcionament el taxímetre abans de la concertació del servei, excepte si es tracta d’un servei contractat mitjançant emissora de taxi autoritzada i amb tarifes o suplements aprovats. S’inclou en aquest apartat estar a la parada amb el taxímetre en

1. Prestar serveis per trajectes o itineraris innecessaris o inadequats, lesius econòmicament per als interessos de l’usuari o sense fer cas de les seves indicacions sense causa

1. Buscar o captar passatge mitjançant la formulació d’ofertes a les andanes o vestíbuls d’estacions, aeroport, port o en qualsevol altre lloc, o escollir passatge fora de les normes prescrites en aquest Reglament. Així mateix, tampoc es podrà buscar o captar passatge mitjançant el pagament d’

1. No respectar el torn a les

39. No acreditar la possessió del document acreditatiu de la realització d’un servei concertat en els casos que preveu l’article 39.5 d’aquest Reglament.

• Incomplir amb el règim de Especialment:

1. Admetre passatge mentre el taxímetre estigui en funcionament, excepte en els supòsits autoritzats. Fer les operacions de cobrament amb el taxímetre en marxa o exigir més d’una baixada de bandera en un

1. Aplicar suplements no autoritzats o per serveis no prestats o gratuïts i, en general, el cobrament

• No atendre una sol·licitud de servei de taxi si està de servei o abandonar el servei abans que

• Falsejar la documentació obligatòria de control, incloent la falsedat de les dades en el rebut o la factura del servei

• No portar el llibre d’inspecció.

• Negar-se o obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció o dels agents de l’autoritat quan no es donin les circumstàncies que preveu l’article 52.2 d’aquest

• Incomplir els serveis obligatoris que es puguin

• Prestar servei en dies de descans obligatori o fora dels horaris o torns establerts mitjançant normes

• Prestar servei amb aparells taxímetres que no s’ajustin a la revisió metrològica vigent, excepte si és qualificable de molt

• La instal·lació en el vehicle d’instruments, accessoris o equipaments no autoritzats que puguin afectar la correcta prestació del

• Qualsevol de les infraccions previstes en l’article anterior quan, per la seva naturalesa, ocasió o circumstància no s’hagi de qualificar de molt greu, havent de justificar l’existència d’aquestes circumstàncies i de motivar la resolució

Article 54. Infraccions lleus Es consideren infraccions lleus:
• Realitzar serveis sense portar en el vehicle la documentació formal que acrediti la possibilitat legal de prestar-lo, o la que resulti exigible per a la correcta acreditació de la classe de transport que s’està realitzant, excepte que aquesta infracció s’hagi de qualificar de molt greu d’acord amb el que disposa l’article 52.1 d’aquest

• No portar en lloc visible del vehicle els distintius exigits per la normativa o portar-los en condicions que en dificultin la percepció, així com la utilització inadequada dels distintius, llevat de la que hagi de ser qualificada d’infracció greu d’acord amb el que disposa els apartats f ) ig) del punt 2 de l’article 53 d’aquest

• No tenir els preceptius quadres de tarifes i altres d’obligada exhibició per al coneixement del públic, i qualsevol altra circumstància relativa a la llegibilitat, redacció, dimensions o altres que impedeixin o ocasionin dificultats en el coneixement del seu contingut per part del públic.

• No complir les normes generals de policia en instal·lacions fixes i vehicles, excepte que l’incompliment sigui qualificat d’infracció greu o molt greu, d’acord amb els articles 52 i 53 d’aquest

• No respectar els drets dels usuaris establerts en aquest Reglament, si aquest incompliment no pot ser qualificat de molt greu o greu, d’acord amb els articles 52 i 53 d’aquest

• Retenir objectes abandonats al vehicle sense donar compte a l’autoritat competent en el termini màxim de 48 hores

• No proporcionar als usuaris el canvi de moneda en els termes determinats en aquest Reglament o les seves

• No donar el rebut o la factura del servei prestat als usuaris o donar-los un rebut o factura que no compleixi amb els requisits que estableix la normativa

• Incomplir les prescripcions relatives a l’exhibició de publicitat en els vehicles o portar publicitat en el vehicle sense autorització de la

• Qualsevol de les infraccions a què fa referència l’article 53 quan la naturalesa, l’ocasió o les circumstàncies dels fets aconsellin no qualificar-les de S’inclou en aquest apartat:

52. No admetre el nombre de viatgers legalment autoritzat o transportar un nombre de viatgers superior a l’autoritzat, llevat que s’hagi de qualificar de molt greu, de conformitat amb el que disposa l’article 52.7 d’aquest Reglament.

1. No respectar l’ordre de preferència dels usuaris en les

1. Abandonar el vehicle a la

37. Admetre passatge a menys de cinquanta metres d’una parada o fora de les parades a les àrees d’influència a què es refereix l’article 37.5 d’aquest Reglament; llevat que sigui tipificada com a greu d’acord amb l’article 2.

1. No acceptar que l’usuari faci ús indistint de les llengües catalana o castellana en les indicacions per a la necessària prestació del

1. No respectar la prohibició de fumar en el vehicle.

1. La manca de neteja, higiene o bon estat del vehicle, així com la falta d’higiene

1. Prestar servei amb una indumentària o calçat

1. Promoure discussions amb els usuaris, els inspectors del servei o agents de l’autoritat, insultar, amenaçar-los o el tracte desconsiderat amb aquests.

52. No emplenar els requeriments efectuats en les revisions metropolitanes, llevat que sigui considerat com greu, de conformitat amb el que disposa l’article 52.7 d’aquest

Article 55. Sancions

• Les infraccions lleus són sancionades amb advertència o multa de fins a 250 euros, o amb les dues sancions alhora; les greus, amb multa de fins
1.250 euros; i les molt greus, amb multa de fins a 2.500 euros.

• La quantia de les sancions es graduaran tenint en compte el dany o el perjudici causat, la intencionalitat i la Es considera una circumstància atenuant haver corregit la infracció a requeriment de l’Administració.

• En les infraccions greus i lleus derivades de denúncies formulades per usuaris o altres taxistes es podrà considerar com a atenuant el fet que la part denunciada, a requeriment de la denunciant, accepti sotmetre a un procediment arbitral i accepti la seva Aquest atenuant no serà aplicable en cas de reincidència.

• Independentment de la sanció pecuniària que correspongui, la comissió d’infraccions previstes en els apartats 1), 5), o 7) de l’article 52 poden implicar el precinte del vehicle.

• La quantia de les sancions pecuniàries imposades es poden reduir fins a un 50 per cent si, a petició de la persona sancionada, se substitueix el percentatge reduït per altres mesures que tendeixin a corregir la conducta Les

mesures correctores seran de caràcter formatiu en matèries relacionades amb el taxi, impartides en centres acreditats per la Generalitat de Catalunya o de caràcter de prestació social relacionada amb la conducta infractora, i les ha de determinar l’EMT, previ informe del Consell Català del Taxi. La reducció de la sanció serà de 100 euros per cada 10 hores de formació o prestació i, com a màxim, el 50 per cent de la sanció.

• La quantia de les sancions pecuniàries que poden correspondre als subjectes infractors com a conseqüència d’expedients sancionadors incoats per l’EMT es reduiran en un 50% si, en el termini per a formular les al·legacions al plec de càrrecs, es produeix el pagament voluntari, fet que donarà lloc a la finalització de l’expedient amb imposició de la sanció per la quantia

• Les infraccions tipificades en els apartats 1), 3), 4), 5) i 6) de l’article 52 d’aquest Reglament es consideraran incompliments de gravetat manifesta i, sense perjudici de la sanció aplicable, poden comportar la resolució de la llicència, amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent en el qual es requerirà sempre l’audiència de la persona titular de la

• La reiterada infracció de les condicions essencials de les llicències assenyalades a continuació, pel que fa al nombre d’infraccions i al període temporal assenyalats, sense perjudici de la sanció aplicable, poden comportar la resolució de la llicència, amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, en el qual es requerirà sempre l’audiència de la persona titular de la s’inclou en aquest supòsit les següents:

1. Les infraccions tipificades en els apartats 2), i 7) de l’article 52 d’aquest Reglament, quan s’hagi estat objecte de dues sancions fermes en via administrativa, per la mateixa infracció, en el termini de tres anys.

1. Les infraccions tipificades en l’article 53 d’aquest Reglament, quan s’hagi estat objecte de dues sancions fermes en via administrativa, per la mateixa infracció, en el termini de dos anys.

• Es considerarà circumstància agreujant de la responsabilitat derivada de la comissió de qualsevol tipus d’infracció la reincidència, entesa com el fet d’haver estat objecte de més de dues sancions, pel mateix tipus d’infracció, en el termini d’un any, mitjançant resolució ferma en via

Article 56. Òrgans competents

La competència per a imposar les sancions previstes en aquest Reglament respecte a la prestació de serveis urbans de taxi correspondrà als òrgans de l’EMT que estatutàriament la tinguin atribuïda.

Article 57. Mesures provisionals

• Abans d’iniciar el procediment administratiu, l’òrgan competent per a la incoació d’expedients sancionadors, d’ofici o a instància de part, en els casos d’urgència, per protegir els interessos de les persones implicades,

41

preservar els interessos generals o evitar el manteniment de la infracció podrà adoptar les mesures adequades a aquests efectes. Aquestes mesures han de ser confirmades, modificades o aixecades en l’acord d’iniciació del procediment sancionador, que s’ha de produir dins dels quinze dies següents a l’adopció de l’acord, el qual pot ser objecte del recurs que sigui procedent.

• En tot cas, quan siguin detectades durant la prestació d’un servei infraccions que hagin de ser denunciades d’acord amb el que preveuen els apartats 1), 3), 5), 6) i 7) de l’article 52; de l’article 53.1; o de les lletres a) a d) de l’article 53.2 podrà ordenar-se la paralització immediata del vehicle fins que se suprimeixin els motius determinants de la infracció i s’adoptaran les mesures necessàries, per tal que els usuaris pateixin la menor pertorbació

Article 58. Procediment sancionador

• La incoació i tramitació dels expedients sancionadors instruïts per infraccions al present Reglament, les realitzarà l’òrgan competent de l’EMT, ajustant-se al que estableixen les normes i els principis del procediment administratiu sancionador per la legislació sobre el procediment administratiu comú i per la normativa catalana sobre el procediment sancionador.

• Els expedients sancionadors podran iniciar-se:

1. D’ofici, bé a conseqüència d’actes d’infracció subscrites pels serveis d’inspecció o com a conseqüència de denúncies formulades per les forces i cossos de seguretat de l’Estat, per la policia autonòmica, per la policia local o per serveis d’inspecció d’altres

1. Per denúncia d’usuaris, entitats, associacions o persones

• Les denúncies d’associacions, entitats, usuaris i persones interessades podran formular-se mitjançant comunicació escrita, amb signatura original, dirigida a l’òrgan competent per qualsevol

• El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució del procediment sancionador és d’un any des de la data de notificació de l’acord d’inici d’aquest procediment. Un cop transcorregut aquest termini, s’ha d’acordar la caducitat de l’expedient i l’arxiu de totes les

• Amb relació a l’execució de les sancions imposades per aplicació d’aquest Reglament, seran d’aplicació la legislació vigent sobre el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú i la normativa sobre recaptació de

• El pagament de sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via administrativa serà requisit necessari per obtenir l’autorització administrativa per a la transmissió dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció

42

i, també, per a la transmissió de les llicències a què aquests vehicles estiguin referits.

• Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions greus prescriuen al cap de dos anys i les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any. Aquests mateixos terminis són aplicables a la prescripció de les sancions. El còmput dels terminis es regeix per la legislació sobre el procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

Primera. Nombre de llicències

A l’efecte del que estableix l’article 14.1 d’aquest Reglament, segons el que determina l’article 6.1 de la Llei 19/2003, s’estableix que la relació entre el nombre de llicències de taxi atorgades i el nombre d’habitants és la real existent en el moment d’entrada en vigor de l’esmentada Llei.

Segona. Àmbit d’aplicació

• Amb relació al que estableix l’article 3 d’aquest Reglament, mentre no es formalitzin nous convenis, serà vigent en l’àmbit territorial existent en el moment d’entrada en vigor d’aquesta.

• Aquest àmbit territorial es correspon, a més dels municipis esmentats a l’article 2 d’aquest Reglament, als municipis de Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Ripollet, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló.

Tercera. Mobilitat i millora de la rendibilitat del sector

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents, amb la participació de les associacions representatives del sector, en la promoció de plans de millora de la mobilitat i de la utilització de la xarxa viària metropolitana.

Aquests plans han de tenir en compte la repercussió de la mobilitat en els taxis, així com la necessitat de disposar d’una xarxa adequada de parades de taxis i d’implantar unes infraestructures en les vies públiques que afavoreixin la circulació. En el disseny dels plans específics s’han de tenir en compte els aspectes de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, i el seu desenvolupament que pot afectar el sector del taxi.

Igualment, amb la col·laboració de les administracions competents i amb la participació del Consell Català del Taxi, s’impulsaran iniciatives per optimitzar i millorar la rendibilitat del sector i apropar l’oferta a les necessitats de la demanda.

Quarta. Accessibilitat al servei per a tothom

De conformitat amb el que estableix el Decret 135/1996, de 24 de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, que desenvolupa la

Llei 20/1991, de 25 de novembre, l’EMT col·laborarà amb les administracions competents, amb participació de les associacions representatives del sector i el Consell Català del Taxi a la promoció de la progressiva incorporació de vehicles adaptats per a prestar el servei de taxi a persones amb minusvalideses en cadires de rodes.

La incorporació d’aquests vehicles haurà de tenir en compte la viabilitat, la garantia de la qualitat en el servei a l’usuari, així com la rendibilitat econòmica per al titular de l’activitat.

Mentre el percentatge de vehicles adaptats no superi el dos per cent del total de vehicles aplicats a llicències de taxi, les llicències aplicades als vehicles adaptats estaran exemptes de complir els dies de descans setmanal sempre que, en els referits dies de descans, prestin el servei de taxi de forma exclusiva a persones amb mobilitat reduïda.

Així mateix, la norma complementària de vehicles per al servei del taxi s’ha d’actualitzar quan el govern de l’Estat aprovi el que estableix la Disposició final vuitena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat de les persones amb discapacitat. Les condicions bàsiques d’accessibilitat que siguin establertes, d’acord amb l’esmentada disposició, seran obligatòries a partir dels set anys d’entrada en vigor de la Llei 51/2003.

Cinquena. noves tecnologies

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents, amb la participació de les associacions representatives del sector i del Consell Català del Taxi, en la promoció de la progressiva incorporació al servei de taxi de noves tecnologies que permetin millorar el servei a les persones usuàries i optimitzar la gestió de l’oferta i la demanda, millorant el grau d’ocupació efectiva dels vehicles, reduint la circulació en situació de lliure dels mateixos i els costos d’explotació.

La incorporació d’aquestes noves tecnologies haurà de tenir en compte la viabilitat tècnica, la garantia de la qualitat del servei a l’usuari, així com la rendibilitat econòmica per al titular de l’activitat.

Sisena. formació

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents, amb la participació de les associacions representatives del sector i del Consell Català del Taxi, en la promoció de les mesures i dels instruments necessaris per a garantir la formació inicial i continuada dels professionals del taxi.

Aquestes mesures incidiran, especialment, en els aspectes vinculats amb la seguretat viària, l’atenció al públic, el coneixement d’idiomes i altres aspectes que puguin contribuir a millorar el servei prestat als usuaris.

Setena. seguretat

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents, amb la participació de les associacions representatives del sector i del Consell Català del Taxi, en la promoció de la progressiva incorporació al servei de taxi de les mesures en els vehicles que permetin millorar la seguretat dels conductors en la prestació de l’activitat.

La incorporació d’aquestes mesures haurà de tenir en compte la viabilitat tècnica, la garantia de l’usuari de la qualitat en el servei, el seu cost, així com la coordinació amb les forces de seguretat de l’Estat, policia autonòmica i policies locals.

Vuitena. mesures mediambientals

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents, amb la participació de les associacions representatives del sector i del Consell Català del Taxi, en la promoció de la progressiva incorporació al sector del taxi de vehicles equipats amb motors adaptats per a la utilització de combustibles menys contaminants. Així mateix, cal promoure la reducció progressiva de les emissions sonores dels vehicles i l’optimització del reciclatge dels materials utilitzats.

La incorporació d’aquests vehicles haurà de tenir en compte la viabilitat tècnica, la garantia de la qualitat en el servei a l’usuari, així com la rendibilitat econòmica per al titular de l’activitat.

Disposicions transitòries

Primera. Adequació de la titularitat actual de les llicències

1) Les persones físiques o jurídiques que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, no compleixin amb algun dels requisits exigits per a ser titular de llicència, disposaran d’un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor per comunicar-ho a l’EMT i d’un termini d’un any des de l’entrada en vigor per regularitzar la situació o transferir la llicència. Transcorreguts aquests terminis sense comunicació o sense regularitzar la situació, l’EMT procedirà, en el moment en què tingui coneixement del fet, al que estableix l’article 13.5 d’aquest Reglament.

Segona. Implantació de les impressores de rebuts i sistemes de localització

• A partir l’1 de gener del 2009, les impressores per emetre rebuts, a partir de la informació facilitada pel taxímetre, seran un element obligatori en tots els vehicles aplicats a les llicències conforme s’estableix en l’article 1. d) d’aquest Reglament.

• Fins que arribi la data assenyalada en el punt anterior, l’autorització per a l’aplicació de vehicles, nous o de segona mà, a les llicències metropolitanes de taxi estarà condicionada al fet que aquests incorporin el referit element

• Així mateix, durant el període transitori entre l’entrada en vigor d’aquest Reglament i la data assenyalada en l’apartat 1) d’aquesta disposició, els conductors de vehicles que no disposin d’impressora estaran obligats a

emetre, excepte renúncia expressa de l’usuari, rebut conforme al model normalitzat.

• El sistema de localització del vehicle per a emergències previst a l’article
28.1. e) d’aquest Reglament serà obligatori en tots els vehicles aplicats a llicències metropolitanes de taxi -nous i de segona mà- que s’apliquin a partir del dia 1 de gener del 2008.

Tercera. Requisits exigibles als administradors de persones jurídiques

Les persones que en data, 3 de juny de 2004, siguin administradors o consellers delegats de persones jurídiques titulars de llicències metropolitanes de taxi i no posseeixin els permisos, certificats o credencials que aquest reglament exigeix ​​a aquests òrgans socials queden exempts de la seva possessió mentre continuïn exercint aquest càrrec.

Quarta. normes complementàries

Mentre no s’aprovi les corresponents normes complementàries sobre la matèria romanen vigents les Normes Complementàries XI, XVI i XX del Reglament regulador del servei del taxi de 12 d’abril de 1981 redactades, respectivament, segons acords del Consell Metropolità de l’Entitat Metropolitana del Transport de 14 juliol 1988 17 de setembre de 1992, i 2 d’octubre de 1997, amb les excepcions que s’indiquen a continuació.

1. Pel que fa a la Norma Complementaria XVI queden derogats els seus articles 1r; 2n primer paràgraf i l’última frase de l’apartat c) del mateix que diu: “l’efectivitat dels quals estarà supeditada a l’admissió del taxímetre per l’EMT”; 4t; 22º; 29º segon paràgraf; 36º a 41º, ambdós inclosos, i les seves disposicions

1. Pel que fa a la Norma Complementària XX, queda derogada la frase: “quan així ho sol·licitin els usuaris”, que figura en el primer paràgraf.

Cinquena. Adequació dels distintius d’emissores

Els vehicles que portin distintius de l’emissora a la qual pertanyen, en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reglament, han de disposar d’un termini fins al 31 de desembre de 2008 per a adaptar-se a tot el que preveu la lletra c) de l’apartat 6 de la Norma Complementària III.

Disposició derogatòria

En el moment d’entrada en vigor d’aquest Reglament quedarà derogada qualsevol disposició anterior d’igual o inferior rang normatiu que s’oposi al seu contingut.

Amb excepció del que es determina en l’anterior disposició transitòria quarta, queda derogat expressament el Reglament regulador del servei de taxi, de 12 d’abril de 1981, i les seves normes complementàries.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Revisió de l’import de les sancions

Es faculta la Comissió de Govern de l’EMT per actualitzar, a proposta de l’IMET, la quantia de les sancions establertes en aquest Reglament, d’acord amb els decrets del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya sobre la seva actualització.

Segona. Entrada en vigor

Aquest Reglament, i les normes complementàries que figuren com a annex, entrarà en vigor després de transcorreguts vint dies naturals d’haver-se publicat l’acord de la seva aprovació definitiva, acompanyat del seu text íntegre, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

1. DESCANS SETMANAL 1

1. Els vehicles taxi aplicats a les llicències gaudiran de dos dies de descans El primer, que tindrà caràcter obligatori, estarà comprès entre dilluns i divendres; el segon es realitzarà entre dissabte i diumenge.

1. L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) assignarà els dies de descans setmanal d’acord amb criteris degudament motivats tendents a aconseguir la major eficiència en la prestació del Qualsevol canvi sobre els dies de descans actualment vigents requerirà l’informe previ del Consell Català del Taxi .

En tot cas, en cada un dels cinc primers dies de la setmana, quedarà fora de servei una cinquena part de la flota.

6. El descans setmanal s’iniciarà a les 00 hores del dia assignat a l’efecte i durarà fins a les 06.00 hores del dia següent.

53. Queda absolutament prohibida la prestació del servei en dies de descans La contravenció suposarà una falta greu tipificada en l’article 53.9) del Reglament Metropolità del Taxi.

1. Durant el període de temps en què el titular de la llicència estigui obligat a realitzar exclusivament la prestació nocturna del servei, els seus horaris i dies de descans són els que preveu la Norma Complementària

20. Als titulars que voluntàriament acceptin prestar el servei exclusivament en horari nocturn (entre les 00 h. I les 06.00 h.), Els són aplicables les normes especials previstes al punt 2 de la Norma Complementària II. El període mínim de prestació voluntària del servei nocturn serà de 6 mesos, sense perjudici de poder sol·licitar pròrrogues. Es faculta el Consell de

1 Quadre de regulació del descans setmanal al final.

Administració de l’Institut Metropolità del Taxi per a resoldre les peticions en funció de les necessitats del servei.

II. HORARIS

• Normes generals

L’horari mínim del servei serà de 10 hores, incloses 2 hores de descans per a menjars, per al servei diürn, comprès entre les 06.00 hores i les
22.00 hores, i de 8 hores per al servei nocturn, comprès entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Els períodes de 10 hores de servei diürn quedaran compresos entre els límits anteriorment fixats i s’autoritzaran per l’Entitat Metropolitana, d’acord amb les seves necessitats.

En cas de serveis o situacions especials, l’Entitat podrà dictar normes que ampliïn o modifiquin les anteriors.

• Normes especials

Durant els mesos immediatament següents a l’adquisició d’una llicència, comptats a partir del dia següent de l’aplicació del vehicle, el titular estarà obligat a explotar-la, exclusivament, en horari nocturn, entenent com a tal el comprès entre les 20.00 hores i les 06.00 hores , incloses dues hores de descans. El Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi d’establir el temps de durada d’aquesta obligació, en funció de les necessitats del servei, sense que aquest pugui superar els 18 mesos.

Durant aquest període de temps, la llicència adjudicada tindrà una nit de descans setmanal en la forma següent: llicències acabades en 1, 2 i 3, la nit del diumenge; les acabades en 4, 5 i 6, la nit de dilluns; les acabades en 7 i 8, la nit de dimarts, i les acabades en 9 i 10, la nit de dimecres.

Durant el període de prestació nocturna del servei, els vehicles portaran un distintiu exterior que indiqui la seva obligació de treball nocturn, així com de les nits de festa.

Transcorregut el període de temps establert per a la prestació nocturna del servei, el titular de la llicència haurà de comparèixer davant l’Institut Metropolità del Taxi per tal d’adaptar la seva autorització i vehicle en les condicions generals, independentment de l’horari que triï amb posterioritat.

L’obligació de prestació nocturna del servei amb exclusivitat durant el període de temps indicat es constitueix com una obligació essencial inherent a la llicència i, per tant, el seu incompliment comportarà els efectes que preveu l’article 53.8) del Reglament Metropolità del Taxi.

Sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi en el primer paràgraf d’aquest punt, qualsevol altre

canvi sobre els horaris especials, actualment vigents, requerirà l’informe previ del Consell Català del Taxi.

III. publicitat

• Els vehicles aplicats a les llicències metropolitanes podran portar publicitat interior o exterior, d’acord amb les normes legals i reglamentàries sobre publicitat, conforme la Llei i el Reglament Metropolità del Taxi i amb subjecció amb el que es disposa en la present Norma

• Els titulars de llicències metropolitanes de taxi que vulguin portar publicitat, tant exterior com interior, als vehicles aplicats hauran de sol·licitar la corresponent autorització a l’EMT i pagar la taxa de publicitat que s’haurà d’aprovar per ordenança fiscal. També podrà ser sol·licitada per les persones, agrupacions o col·lectius que preveu l’article 7 de la Llei de publicitat dinàmica, especificant per quals

• La validesa de les autoritzacions serà anual i caducaran, en tot cas, el dia 31 de desembre de cada any. Cada autorització empararà un sol vehicle i haurà de dur permanentment en el vehicle.

• L’incompliment de les prescripcions relatives a l’exhibició de publicitat en els vehicles, o el fet de portar publicitat sense autorització constituirà la infracció prevista en l’article 54.9 del Reglament Metropolità del Taxi, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre per infracció de les normes previstes en altres textos

• Publicitat interior

Els anuncis s’ajustaran a la normativa sobre publicitat i no podran ocasionar perill als passatgers ni limitar la seva confortabilitat. Tampoc podran limitar la visibilitat del conductor ni limitar o impedir la perfecta visió del taxímetre a les persones usuàries. Els suports publicitaris hauran d’estar degudament homologats pel departament competent de la Generalitat de Catalunya i autoritzats per l’EMT.

• Publicitat exterior

1. La publicitat exterior anirà col·locada en un suport situat a la part superior del vehicle. No s’admetrà la col·locació de material publicitari en els vidres o altres parts de la carrosseria.

1. Els suports publicitaris hauran d’estar degudament homologats pel departament competent de la Generalitat de Catalunya i autoritzats per l’EMT. Únicament s’autoritzaran aquells suports que no impedeixin, ni des de davant ni des de darrere del vehicle, una correcta visió del mòdul

1. Els vehicles adscrits a una emissora de taxi podran portar el distintiu de la mateixa sense que això es consideri publicitat dinàmica als efectes de pagament de taxa. Els distintius hauran de ser autoritzats prèviament per l’EMT i podran

situar-se al vidre posterior del vehicle. Hauran de ser d’un material que no impedeixi la visibilitat de l’interior del vehicle ni pugui afectar la seguretat de la conducció. En cas de ser de material opac, han de tenir format horitzontal i les seves dimensions no podran superar una tercera part de la superfície del vidre posterior i aniran col·locats a la part inferior.

DESCANS SETMANAL

FEINERS

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
(Descansen les llicències acabades en)

1 – 2
3 – 4
5 – 6
7 – 8
9-0

Si entre dilluns i divendres hi hagués un dia festiu, l’anterior assignació dels dies de descans seguirà sent vàlida.

CAPS DE SETMANA

DISSABTE PAR
Descansen: 0, 2, 4, 6, 8
Treballen: 1, 3, 5, 7, 9
DISSABTE IMPARELL
Descansen: 1, 3, 5, 7, 9
Treballen: 0, 2, 4, 6, 8

DIUMENGE PAR
Descansen: 0, 2, 4, 6, 8
Treballen: 1, 3, 5, 7, 9
DIUMENGE IMPARELL
Descansen: 1, 3, 5, 7, 9
Treballen: 0, 2, 4, 6, 8

En cas de coincidir que en un cap de setmana, dissabte fos dia 31 i el diumenge dia 1, tots dos senars, el torn de descans es realitzarà de la manera següent:

Dissabte 31: Descansaran les llicències senars i treballaran les parells.

Diumenge 1: Descansaran les llicències parells i treballaran les senars.